Laatste wijziging: 03 april 2004 11:15

31 jan

Kardinaal Barragán speciale pauselijke afgezant naar Lourdes
Tijdens een speciale audientie heeft de Paus Javier Lozano Kardinaal Barragán, President van de Pauselijke Raad voor de Zieken, benoemd tot zijn speciale afgezant naar de viering van de twaalfde Werelddag voor de Zieken, die op 11 februari a.s. in Lourdes gehouden zal worden. Vorig jaar heeft de Paus al zijn speciale Boodschap naar aanleiding van deze Werelddag gepubliceerd. [meer]

26 jan

Boodschap voor de Veertigdagentijd
Tijdens een persconferentie wordt donderdag 29 januari de Boodschap voor de Veertigdagentijd 2004 van paus Johannes Paulus II gepubliceerd. Kardinaal Cordes, prefect, en secretaris mgr. Karel Kasteel, beide van de Pauselijke Raad "Cor Unum" (voor menselijke en christelijke ontwikkeling) zullen de presentatie doen. [meer]

21 jan

Eucharistische Aanbidding voor Jongeren
In Sydney komen tientallen jingeren al drie jaar op rij regelmatig in de St. Patrick Cathedral bijeen om in stilte te bidden voor de uitgestelde Eucharistie. Na afloop is gemeenschappelijke bezinning, gesprek of activiteit. Een afsluiting in een nabij gelegen pub of bij een pizzeria geeft het goede "katholieke gevoel" dat gemeenschapsvorming, kerk-zijn, uiteindelijk is. De groep noemt zich six30 omdat ze telkens om 18.30 's avonds bij elkaar komen.

21 jan

"Heiligheid van het huwelijk beschermen" aldus President Bush van de VS 
In zijn "State of the Union" heeft President Bush vannacht aangegeven dat hij het huwelijk van man en vrouw wil verdedigen. Onder President Clinton is in 1996 de Defence of Marriage Act aangenomen. Deze staat het individuele staten niet toe om het huwelijk anders te definiëren dan de overige staten. Bush ging in op het feit dat er actieve rechters zijn die andersoortige uitspraken doen. "Zij moeten niet in gaan tegen de wil van het volk en de door hen gekozen vertegenwoordigers." hij dreigde om desnoods de grondwet aan te passen om de rechters te stoppen. "Onze natie moet de heiligheid van het huwelijk beschermen.", zo zei Bush. "Zowel de uitkomst van het debat als de manier waarop het debat gevoerd wordt is belangrijk. Dezelfde morele tradities dat het huwelijk definieert leert ons ook dat ieder mens zijn waardigheid en waarde heeft in de ogen van God." Bush beloofd ook geld te zullen geven aan charitatieve instellingen gebaseerd op religieuze motieven, zoals Christelijke, Joodse en Moslim instellingen, nadat deze organisaties geen overheidssteun ontvingen. Bush erkent hun belangrijk rol in de Amerikaanse samenleving.  Vervolgens vroeg Bush zorg te hebben voor de 600.000 gevangenen die in 2004 op vrije voeten komen, maar daar vaak geen goede ontvangst krijgen en wellicht daardoor weer zouden kunnen vervallen in hun verkeerde gedragingen. ["State-of-the-Union"]

8 jan

"Kruisen in de school laten hangen, anders ook de kerken afbreken" 
In zijn homilie bij gelegenheid van het Feest van Driekoningen (6 januari j.l.) heeft de Keulse Aartsbisschop, Kardinaal Meisner, onomwonden zich uitgesproken voor de aanwezigheid van godsdienst in het publieke domein. "Het is verkeerd, totaal verkeerd, dat men meent de kruisen uit de scholen te halen, omdat religie een privé-aangelegenheid zou zijn. Daarmee tref je het geloof in God in zijn kern, want als je het consequent wil doorvoeren, leidt dit ertoe dat met kerken en kapellen uit onze stadsgezichten moet opblazen, want ze staan nu eenmaal in het centrum van onze steden en dorpen en wijzen met hun torens zelf zeer uitdagend van de wereld naar de hemel, en via het luiden van de klokken herinneren ze de mensen aan hun roeping kind van God te mogen zijn. De geschiedenis van de 20ste eeuw heeft ons volk de diepdroeve gevolgen getoond, waartoe mensen in staat zijn, wanneer God een privé zaak wordt. In de tijd van Hitler en daarna in de communistische tijd werden de kruisen ook uit de scholen verwijderd. Daarna werden kerken gesloten en vernietigd. Ik herinner aan de Universiteitskerk in Leipzig en de Kathedraal van de Verlosser op het Rode Plein in Moskou. Maar dat is gevaarlijk voor de wereld. Want waar God niet meer aanwezig is, gaat de mens op de plaats van God zitten. (Bron: Domradio)

8 jan

Australische Bisschoppen spreken zich uit over wat de mens is 
Om het hoofd te bieden aan vele, soms tegenstrijdige begrippen in discussies over de mens en tal van ethische vraagstukken, hebben de Australische Bisschoppen een boekwerkje gepubliceerd, waarin ze algemene en eenduidige begrippen introduceren. Door bepaalde vaagheden in de definiëring worden de debatten, niet alleen in Australië, maar ook elders, bemoeilijkt. Of het nu gaat over het klonen van mensen, reproductieve technieken (bijv. IVF), milieu vraagstukken, huwelijk, gezin en sexualiteit, de rechten van vluchtelingen en migranten, minimum straffen van de rechtbanken en de onderbouwing van onderwijs en gezondheidszorg. Telkens wordt er op een andere wijze gesproken over wat de mens ten diepste is. De Bisschoppen hebben willen aantonen wat het Katholieke standpunt is en wat de uiteindelijke doelstelling is, van waaruit de Kerk deelneemt in de diverse discussies.

8 jan

Herderlijk schrijven Duitse Bisschoppen over WYD Keulen 2005
Vandaag hebben de Duitse Bisschoppen een herderlijk schrijven gepubliceerd, dat komende zondag voorgelezen zal worden in alle Duitse Kerken. De Bisschoppen willen de Duitse Katholieken oproepen zich voor te bereiden op het "geloofsfeest", dat de Wereldjongerendagen in Keulen in 2005 zullen zijn. [meer]

5 jan

Homilie: de geboorte van de Verlosser in een wereld, die om vrede schreeuwt.
In de Kerstnacht heeft de Paus nadrukkelijk gebeden om vrede in zijn homilie. Op basis van de tekst van het Katholiek Nieuwsblad bijgaand deze krachtige bede om vrede en een einde aan het vloeien van het bloed in de wereld. De toespraak van het "Urbi et Orbi" en de Boodschap voor Wereldvredesdag sluiten daar nauw bij aan. Met dank aan Katholiek Nieuwsblad.

5 jan

De andere andere wereld van zondagavond: Nieuwe Bijbelvertaling
Het IKON-programma "De andere wereld van zondagavond" stond afgelopen zondagavond in het teken van de nieuwe bijbelvertaling in een gesprek met zes supervisoren. Supervisoren hebben al die jaren meegelezen en vanuit hun vakgebied of werk commentaar geleverd. Zes ervan komen aan het woord over hun ervaring. En ook is de eerste muziek te horen die op teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling is gecomponeerd. [beluister de uitzending]

5 jan

Oecumenische gebedsdienst Raad van Kerken
Als opening van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, organiseert de Raad van Kerken in Nederland op 18 januari a.s. een oecumenische gebedsdienst. Deze vindt plaats in de Catharinakerk in Utrecht (Lange Nieuwstraat). Aanvang: 16.00 uur. [meer]

3 jan

Huiszegen 2004
Het Bisdom Roermond heeft weer de jaarlijkse huiszegen uitgegeven. 20 + C + M + B + 04 ofwel, Christus Mansionem Benedicat, Christus moge dit huis zegenen in 2004.

2 jan

Sternsinger uitgezonden
In de Dom van Keulen heeft Kardinaal Meisner duizenden jongeren op pad gestuurd in het kader van Sternsinger 2004. De jongeren, verkleed als Driekoningen, gaan in hun woonplaatsen langs de huizen om daar met hun liederen en voordrachten geld in te zamelen voor een goed doel. Met de aktie "Bruggen bouwen" van dit jaar wordt een project in Ruanda ondersteund. In zijn meditatie verwees de Kardinaal naar het kruis. "Jullie zijn een bruggenbouwer tussen God en de mensen, de verticale brug. Tussen jullie en de mensen, maar ook tussen jullie en de kinderen van Ruanda zijn jullie ook bruggenbouwers, de horizontale brug. En daarmee zijn jullie ook een grote "+". Een "plus" voor jullie zelf in jullie relatie met God, een "plus" in jullie gezin, school en omgeving. Jullie stellen daarmee God centraal en jullie zetten je in voor andere kinderen. Dus niet zelfzuchtig, maar dienstbaar." 
De Kardinaal zegende vervolgens de sterren (waaraan de groep te herkennen is), het krijt (waarmee op de voordeur de huiszegen 20 + C + M + B + 04 wordt geschreven, Christus Mansionem Benedicat, Christus moge dit huis zegenen in 2004) en de wierrook.
Sternsinger komen uit het gehele Bisdom Keulen en is in de wereld het grootste project van "kinderen voor kinderen". De Sternsinger de parochie van de Keulse Dom gaan van 3 - 6 januari naar Liverpool. In verband met het 100 jarig bestaan van de Anglicaanse kathedraal aldaar vormt dit een brug ook de oecumenische relaties. Liverpool heeft de viering gesteld onder het thema van pelgrim zijn. "De Drie Koningen zijn dé pelgrims van oudsher en daarom uitgenodigd. Ook is het één van de vele contacten die nu al opgenomen worden in het kader van de Wereldjongerendag 2005 in Keulen.", aldus de Kardinaal in een verdere toelichting.
(Bron: Dom-radio)

1 jan

Kardinaal Rouco van Madrid tegen homorelaties als huwelijk
Kardinaal Antonio Rouco van Madrid waarschuwde voor de gelijkstelling van homoseksuele relaties aan het normale huwelijk. "Het sociale systeem in Europa is al door andere oorzaken in elkaar aan het storten. Het is dan voor te stellen welke dramatische consequenties het zou hebben, indien homo-relaties meer rechten gaan krijgen, bijvoorbeeld in het medisch gebied. De Kardinaal heeft daarmee indirect gereageerd op voorstellen van de socialistische partij in Spanje, die dergelijke voorstellen heeft gedaan in hun verkiezingsprogramma. Dit jaar worden parlementsverkiezingen gehouden in Spanje. (Bron: Radio Vaticana)

1 jan

Kardinaal Ratzinger tegen religie alleen in het prive-domein
Kardinaal Ratzinger heeft in de Regensburger Dom in een preek nadrukkelijk aangegeven dat religie niet iets is dat alleen in het prive-domein thuis hoort. "Een vreedzaam samenleven van mensen met diverse godsdiensten kan alleen plaatsvinden wanneer herkenbaar de normen en waarden geleefd worden, dus in het openbaar. De politiek is kan dus niet kiezen voor 1 bepaalde religie, anderzijds kan zij niet religie uitsluiten van het openbare samenleven." 
Aangaande de suggestie ook de kruisen te verwijderen zei het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer: "Europa is niet door de Koran gevormd maar door de Heilige Schrift van Oude en Nieuwe Testament. Door deze krachten, door Abraham, de Apsotelen en hun navolgers heeft het zijn morele gezicht en geestelijke waarde gekregen." Vervolgens zei de Kardinaal: "Ik zou geen hoofddoek weigeren, mag nog veel minder zou ik het kruis laten verbieden als openlijk teken van een cultuur van verzoening." "Het kruis beledigd niemand, aldus Ratzinger, "het is niet zomaar een symbool. Voor een gelovige is het de optelsom van wat door de Openbaring door God aan de mensen is gegeven". Hij reageerde verder op de uitlatingen van Bundespresident Rau, die tot gelijke rechten van alle religies had opgeroepen, waarbij hij stelde dat het dragen van een hoofddoek gelijk te stellen zou zijn aan een monnikspij of een kruis.