De geboorte van de Verlosser in een wereld, die om vrede schreeuwt.
"Moge de macht van uw boodschap van liefde, het arrogante bedrog van het kwade vernietigen." Dat was een opvallende gedachte uit de homilie van Paus Johannes Paulus II in de nachtmis van Kerstmis in de Sint- Pieter. De Paus celebreerde zelf de Eucharistie en hield ook zelf zijn homilie in de Vaticaanse basiliek. Centraal in zijn kersthomilie: de geboorte van de Verlosser in een wereld, die om vrede schreeuwt.
1. "Puer natus est nobis, filius datus est nobis. (Jes. 9, 5).

Aan deze woorden van de profeet Jesaja, die in de eerste lezing waren te beluisteren, is de waarheid van Kerstmis ontleend, die wij in deze nacht gemeenschappelijk beleven.

Een kind wordt geboren. Het lijkt erop dat het gaat om een van vele nieuwgeborenen in de wereld. In een stal te Bethlehem wordt een kind geboren. Zijn geboorte gebeurt onder uiterste ontbering, als armste onder de armen.

Degene, die daar geboren wordt, is echter niet zo maar 'de zoon': Filius datus est nobis. Dit Kind is de Zoon van God, 'e'en in wezen met de Vader. Zoals door de profeten werd voorspeld, is de Zoon van God mens geworden door de Heilige Geest uit de schoot van de Maagd Maria.

Wanneer we dadelijk in de geloofsbelijdenis zingen: ...et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est, knielen wij allen neer en overwegen stilzwijgend het mysterie, dat zich dan vervult: Et homo factus est. De Zoon van God voegt zich bij ons en wij ontvangen Hem op de knieŽn.

2.
"Het Woord is vlees geworden" (Joh. 1, 14). In deze buitengewone nacht wordt het eeuwige Woord, "de Vredevorst" (Jes. 9, 5), in de armzalige en koude grot te Bethlehem geboren.

"Vreest niet, roept de engel tot de herders, heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David" (Luc. 2, 11). Net als die naamloze en gelukkige herders, haasten ook wij ons naar Bethlehem om Hem te ontmoeten, die de loop van de geschiedenis heeft veranderd.

In de bekrompenheid en armoede van de stal zien wij "het pasgeboren kind, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe" (Luc. 2, 12). In het weerloos zwakke Kind, dat in de armen van Maria huilt, "is de genade van God, bron van heil voor alle mensen, op aarde verschenen" (Tit. 2, 11). Laten wij het Kind aanbidden!

3.
0 Kind, Gij hebt uw wieg gekozen in een kribbe; o Schepper van het universum, Gij hebt U ontdaan van de goddelijke heerlijkheid; o onze Verlosser, Gij die uw weerloos lichaam als offer voor het heil van de mensheid hebt gegeven!

Moge de schittering van uw geboorte de nacht der wereld verlichten. Moge de macht van uw boodschap van liefde, het arrogante bedrog van het kwade vernietigen. Moge het geschenk van uw leven ons steeds dieper doen begrijpen, hoe waardevol ieder menselijk leven is.

Nog steeds vloeit er te veel bloed over de aarde. Nog maken te veel geweld en te veel conflicten een vredig samenleven van de volkeren onmogelijk!

Gij komt ons de vrede te brengen. Gij zijt onze vrede! Gij alleen kunt ons van alle ongerechtigheid verlossen en ons "maken tot uw eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds" (Tit. 2, 14).

4.
"Puer natus est nobis, filius datus est nobis!

Wat voor een onnaspeurbaar mysterie verbergt zich in de deemoed van dit Kind! Wij zouden het voorzichtig willen aanraken; wij zouden het willen omarmen.

Gij, Maria, die over uw almachtige Zoon waakt, geef ons uw ogen om Hem in geloof te zien; schenk ons uw hart om Hem in liefde te aanbidden.

In zijn bescheidenheid leert het Kind van Bethlehem ons om de ware zin van ons bestaan opnieuw te ontdekken; het leert ons om "bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd" (Tit. 2, 12).

5.
0 heilige en zo vurig verwachte nacht, die God en mens voor altijd hebt verenigd! Opnieuw ontsteekt gij in ons de hoop. Gij vervult ons met ongekende verbaasdheid. Gij garandeert ons de triomf van de liefde over de haat en van het leven over de dood.

Daarom blijven wij in gebed verzonken.

Gij, Emmanuel, spreek verder tot ons in de lichtende stilte van uw geboorte. En wij zijn bereid naar U te blijven luisteren. Amen!

Terug

 
Samenstelling, vertaling  en bewerking: © 2001-2004, Stichting InterKerk, Poeldijk 
Bron: www.katholieknieuwsblad.nl
2004010401.htm