Laatste wijziging: 17 november 2004 20:00

31 okt

Deken Chr. van Buijtenen over de "zaak Buttiglione"
Op allerlei manieren kwam hij in het nieuws en werd hij gefotografeerd. De wat stille, gedempt en langzaam pratende man, 56 jr. oud, gehuwd en vader van vier dochters. Weg van de camara's, thuis, voegt hij zich tussen de kerkgangers van de St. Roberto Bellarmino. Hij wordt er bemoedigd: houd vol en wijk niet!
In een artikel, speciaal gewijd aan de problematiek rond de afwijzing van de heer Buttiglione als lid van de Europese Commissie, heeft deken Chr. van Buijtenen aangegeven dat dit een zoveelste bewijs is dat de Katholiek weer terug is bij hij feitelijk is, namelijk: Gemeenschap met Christus in het offer om zo de heerschappij, de tirannie van de zonde te doorbreken. Zie verder:  www.Kerk-in-Oisterwijk.nl  

28 okt

Mr. Prodi ten afscheid bij de Paus ontvangen 
Paus Johannes Paulus heeft de scheidende voorzitter van de Europesche Commissie, dhr. Prodi, in audiëntie ontvangen. In zijn begroetingswoord liet de Paus nogmaals een duidelijke verwijzing naar de Christelijke grondslagen horen, die "of ze nu wel of niet een neerslag vinden in officiële documenten door historici nooit vergeten zullen kunnen worden." Ook de inzet van het Vaticaan om de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap te bevorderen, werd door de Paus aangehaald. Vervolgens sprak de Paus de wens uit dat "bij het samenstellen van een nieuwe Commissie er oplossingen gevonden kunnen worden voor het wederzijdse respect in de geest van eenheid tussen alle betrokke partijen... Moge de Europese Gemeenschap altijd uiting geven aan het beste van de grote tradities van haar lidstaten, moge het altijd effectief op een internationaal niveau werken aan de vrede en de armsten helpen, ook die van andere continenten." Vervolgens groette de Paus ook de overige leden van de huidige Commissie alsmede regeringsleiders, die dot weekend in Rome bijeen zijn. 
Zij het niet rechtstreeks is er toch uit deze woorden op te maken dat ook de Paus het betreurt dat een beoogd nieuw Commissie-lid, de Italiaan Buttiglione, aangevallen wordt op zijn eigen vrije mening. (Bron: Vatican.va met aanvullingen)

27 okt

Zogenaamde democraten blokkeren vrije meningsuiting 
De ploeg van de beoogd nieuwe voorzitter van de Europese Commissie staat onder grote druk, met name omdat de Italiaan Buttiglione er deel van uitmaakt. Velen in het Europese parlement er erbuiten lopen te hoop tegen Buttiglione vanwege zijn standpunten die gebaseerd zijn op zijn Katholiek geloof. Waar iedereen in deze wereld alle soorten meningen mag hebben is het uit den boze om een menig te hebben die voortkomt en onderbouwd is door de Katholieke leer. Het parlement eist van de Europese Commissie een getrouwe afspiegeling van de Europese identiteit. Geheel in lijn met wat eerder al gesteld is, wordt kennelijk het plan van de Cultuurcommissie verder doorgevoerd en wordt de benoeming van een gelovige en praktiserende gedwarsboomd. Met andere woorden: het
democratische gehalte van onze volksvertegenwoordigers is nu reeds zover gevorderd dat zij bepalen welke vrije mening werkelijk vrij is en welke door hun de mond gesnoerd mag worden. Uit de tijd van bepaalde totalitaire systemen was dit een geëigend middel om te voorkomen dat het eigen geweten teveel met moeilijke vragen werd benaderd, dan wel bepaalde meningen de mond gesnoerd moest worden. Veelal waren dat de meningen die het meest appelleerde aan de waanzin van hun eigen gedachten. Zo was Kardinaal Bernard von Galen, hopelijk binnenkort zalig, de luis in de pels van de nazi's. Hij kwam op voor het leven van iedereen en bestreed het moorden van de nazi's van niet-arische kinderen, joden werden naar vernietigingskampen gestuurd, euthanasie werd normaal gevonden. Ons huidige parlement keurt abortus en euthanasie, zelfs op kinderen, goed, maar accepteert de stem van een Buttiglione niet, die de waanzin van deze houding feilloos blootlegd.

27 okt

Sociale Catechismus gepubliceerd 
Het Compendium van de Sociale Leer van de Katholieke Kerk is afgelopen maandag gepubliceerd door de Pauselijke Commissie "Justitia et Pax". Zie een overzicht met een synthese, een inleiding, inhoudsopgave en enkele excerpten.  

27 okt

Woordenboek van de Rechten van de Mens en andere activiteiten van de Pauselijke Commissie "Justitia et Pax"
Het Vaticaan bereidt de publicatie voor van een ‘Woordenboek van de Rechten van de Mens’. Dat raakte deze week bekend in de marge van de bijeenkomst van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede, die sinds maandag voor overleg in Rome samen is. Het thema luidt voluit ‘Het pastorale handelen van de Kerk op sociaal vlak, Gaudium et Spes vandaag. Problemen en perspectieven’. Volgens de voorzitter van de Pauselijke Raad, kardinaal Renato Martino, zal vooral worden nagedacht over de actualiteit van de conciliaire constitutie Gaudium et Spes, die in december 1965 gepubliceerd werd, en dat tegen de achtergrond van de economische globalisering, de democratie, de oorlog en vrede en de rechten van de mens. De bijeenkomst werd niet alleen aangegrepen om het nieuwe Compendium over de sociale leer van de katholieke Kerk voor te stellen, maar ook om van gedachten te wisselen over drie andere projecten: een woordenboek van de rechten van de mens, de website van de pauselijke raad en een directorium voor de Sociale Pastoraal. Er wordt tevens het eerste congres voorbereid van kerkelijke organisaties uit de hele wereld die rond vrede en gerechtigheid werken. Die bijeenkomst heeft van plaats van 27 tot 30 oktober rond het thema ‘De verkondiging van het evangelie van vrede en gerechtigheid’. Het slotreferaat op die bijeenkomst in Rome wordt op 30 oktober gehouden door kardinaal Bernard Panafieu, de aartsbisschop van Marseille. (Bron: Kerknet.be)

21 okt

De jacht op Katholieken is verhevigd in Europa 
Het heeft er alle schijn van dat de jacht op Katholieken en waar ze voor staan zo niet al geopend is, dan toch is verhevigd in de laatste maanden. Alle commotie bij bepaalde groeperingen in onze maatschappij omtrent de persoonlijke mening van de beoogd Europa Commissaris Buttiglione, die zijn Katholieke standpunt omtrent homoseksualiteit niet stil hield, is een laatste wel zeer pijnlijk bewijs daarvan. In een interview met Giogio Salina, vice-president van de organisatie "Christenen voor Europa"zei hij o.a. het volgende.
"Het lijkt erop dat het Vijfjarenplan, dat in de Cultuurcommissie van het Europese Parlement nu ten uitvoer wordt gebracht. De tekst zegt zoveel in de trant van: De Europese rijkdom zijn de diverse culturen, die na de Verlichting zich konden ontwikkelen omdat de Katholieke hegemonie hun daarvoor onderdrukt had. Dat betekent dat de vrijheid voor iedereen geldt, inclusief de Katholieken, zolange deze niet hun recht opeisen om hun mening te geven over de socio-politieke vragen, omdat ze al voldoende schade aangericht heeft. Los van de willekeurige aanhaling van de historie echter is er het feit dat de Europese seculariserende bewegingen - liberalen, socialisten, rdaicalen etc. - met deze anti-democratische en vooringenomen mening als bondgenoten tegen het Katholicisme op. Het respect voor de diverse culturen gaat dus kennelijk alleen op voorzover het past binnen dit concept. 
De organisatie "Christenen voor Europa" wil nu actie ondernemen om niet Buttiglione te steunen, maar ook om aan te geven dat groot deel van de Europeanen door deze aanvallen op Buttiglione evenzeer zich aangevallen voelen. Voorts wil de organisatie herkenbaar maken dat sommige Katholieke politici weliswaar roepen dat ze morele autoriteit van de Paus ondersteunen, maar vaak in het (Europese) parlement anders besluiten, omdat ze menen aan te kunnen geven wanneer de Paus verkeerd zit op bijv. het terrein van de Mensenrechten. Het heeft er echter alle schijn van dat ze de autoriteit van de Paus niet delen, echter Katholieken zand in de ogen willen strooien en zo stemmenwinst willen halen, om vervolgens de seculariserende bewegingen verder te ondersteunen." (Bron: zenit.org en eurochristians.org)

20 okt

Overzicht van documenten rond (het Jaar van) de Eucharistie 
Op de site www.rkdocumenten.nl staan tal van documenten. Een overzicht van de aan het Jaar van de Eucharistie gerelateerde teksten, voorzover deze beschikbaar zijn is te vinden op de volgende pagina.
 

12 okt

Berichtgeving over het Internationale Eucharistische Congres 
Op de site www.eucharistisch-congres.nl wordt de berichtgeving rond het Internationale Eucharistische Congres in Guadalajara verzameld in aanvulling op de berichtgeving op deze site. U bent van harte uitgenodigd ook de berichten op die site te lezen, alsmede achtergrond informatie over de congressen die in het verleden gehouden zijn.. 

11 okt

Vertaling van "Mane nobiscum Domine" gereed 
Pastoor-deken Chr. van Buijtenen, pr., heeft de vertaling gemaakt van de Apostolische Brief die de Paus afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Het Vaticaan heeft daarvan tot nu toe alleen nog maar de Italiaanse versie op hun site geplaatst. Aan de hand van deze tekst heeft de Pastoor van de parochie Petrus Banden in Oisterwijk de vertaling gemaakt. Mede achtergrond van zijn vertaling is dat een adequate Nederlandse vertaling van belangrijke documenten van de zijde van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vaak laat beschikbaar is. Juist nu het Jaar van de Eucharistie gestart is, is het belangrijk om deze spirituele bron te gebruiken om daarmee aanzetten te kunnen geven voor een beleving binnen parochieverband, één van de grote wensen van de Paus voor de Eucharistische Jaar. Een vertaling die ergens volgend jaar gereed is draagt daar niet aan bij. 
Naast het feit dat de vertaling is verschenen bij RKNieuws.net is de bewerkte versie, met doorlinken naar de aangehaalde documenten, te vinden op de site www.rkdocumenten.nl 

8 okt

Compendium van de Sociale leer 
25 oktober a.s zal de Pauselijke Commissie Justitia et Pax het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk publiceren. Die dag zal de jaarlijkse bijeenkomst van deze Commissie starten. Kardinaal Renato Martino, president van deze Commissie, maakte dit bekend tijdens een toespraak tot de deelnemers aan de 44e Sociale Week van Italiaanse Katholieken in Bologna. Zij zijn bijeen onder het motto:"Democratie: nieuwe scenario's, nieuwe krachten".
Toen de Kardinaal verder inging op het thema van deze bijeenkomst onderstreepte hij hoe de visie van de menselijke persoon behandeld wordt in het sociale leergezag van de Kerk. Daarbij wordt o.a. de grenzen aangegeven van het individualisme die de matrix is geworden van de belangrijkste afkalving van het democratische ideaal. Bewaken van de waarden van de democratie gebeurt door het zorg hebben voor de zwaksten op iedere plek op aarde en door ondersteuning van niet alleen de rechten van ieder persoon, maar ook van volkeren, respecteren van hun historie, hun tradities, hun gewoonten." (Bron: VIS)
Op de site www.rkdocumenten.nl verschinjnt dezer dagen de Encycliek Sollicitudo Rei Socialis van Paus Johannes Paulus II, één van de recentste uitgebreide documenten van de Kerk over het sociale vraagstuk en die onderdeel zal uitmaken van het genoemde Compendium

8 okt

"Mane Nobiscum Domine": Apostolische Brief voor het Eucharistische Jaar 
Vanmorgen is de nieuwe Apostolische Brief van Paus Johannes Paulus II, getiteld "Mane Nobiscum Domine", over het Jaar van de Eucharistie, in een persconferentie vrijgegeven. Kardinaal Arinze, die de ontmoeting voorzat, gaf aan dat drie bijeenkomsten in het Jaar van de Eucharistie de speerpunten zijn: het 48e Internationale Eucharistische congres in Gualdalajara (Mexico) dat dezer dagen gehouden wordt, de 20e Wereldjongerendag in Keulen, augustus 2005, en de speciale Bisschoppensynode van oktober volgend jaar. Vervolgens gaf de Kardinaal een eerste synthese van de Brief.
In hoofdstuk 1 gaat de Paus in op de redenen van het bijzondere Jaar en de ontwikkeling daarnaar toe. De roepstem van Christus en het nagaan van Zijn wil karakteriseert de pastorale bewogenheid van de kerk die met name door het Tweede Vaticaanse Concilie is bekrachtigd en het zoeken naar het mysterie van God en dus naar het mysterie van de mens een centrale rol heeft gegeven. Johannes Paulus II is vanaf zijn eerste encycliek Redemptor Hominis en vervolgens in vele andere documenten, bezig geweest het jubileum jaar 2000 voor te bereiden en heeft daarbij telkens de Eucharistie centraal gesteld, ofwel de aanwezigheid van Jezus Christus in centrum van de aandacht gebracht.
In het tweede hoofstuk, "Eucharistie en het mysterie van het Licht", brengt de Paus de woorden van Jezus "Ik ben het Licht van de wereld" (Joh. 8, 12) in herinnering. De viering van de Eucharistie geeft een aantal manieren waarop we het goddelijk mysterie kunnen verstaan. Allereerst in de Woorddienst, waar Christus zelf rechtstreeks tot ons spreekt, en vervolgens in de Eucharistische dienst waar tijdens de consecratie Christus' Lichaam en Bloed weer onder ons komt. In de preek tenslotte wordt het Woord van God geactualiseerd voor het leven in onze tijd. Eucharistie is maaltijd èn offer en vandaaruit is het een verkondiging van de Verrijzenis. Dit vieren volgens de liturgische normen is een vereiste, waarbij de Paus wijst op de nieuwe, derde editie van de Algemene Inleiding op het Missaal. Ook de Eucharistische Aanbidding, zowel in de parochie als in kloosters, wordt gezien als een belangrijke manier om onze liefde te tonen voor de aanwezigheid van Christus. We kunnen er vergeving vragen, Hem beschouwen, bijbelse of christelijke meditaties houden. De Sacramentsprocessie op Sacramentsdag is een uitgelezen mogelijkheid de wereld ons geloof in de Eucharistie te tonen.
Hoofdstuk 3 handelt over de Eucharistie als vorm van gemeenschap. De leerlingen van Emmaus zijn daarbij een voorbeeld hoe de Eucharistie de kerkelijke gemeenschap kan vormen. De viering van de Eucharistie door de Bisschop met zijn priesters in aanwezigheid van alle andere gelovigen is de uiterste vorm van een dergelijke kerkelijke gemeenschap. De Paus vraagt speciale aandacht te besteden aan de zondagse liturgie in de parochies om het Jaar van de Eucharistie daar gestalte te geven.
"Eucharistie als begin en doel van de missie", is vervolgens het vierde hoofstuk. Eer brengen aan God vraagt God te kennen. In de Eucharistie kunnen we Hem kennen en dus kunnen we vandaar uit ook aan de wereld laten zien hoe de werkelijke vrede en gemeenschap er uit kan zien. Door als binnen de Bisdommen en parochies het Jaar van de Eucharistie te vieren kunnen we ook opkomen voor de armere landen, de landen waar ernstige ziekten heersen, landen waar vele vluchtelingen zijn. De mate waarin we ook hier aandacht aan besteden is een criterium voor het authentiek beleven van ons vieren van de Eucharistie.
In het afsluitende deel van de brief vraagt de Paus om veel gebed om de rijke gaven van de Eucharistie te zien als de werkelijke gave van Christus aan Zijn Kerk. Vele vormen daarin zijn mogelijk, maar centraal staat de Zondagsmis en de Aanbidding in de parochies. Van allen, Bisschoppen, priesters, diakens,seminaristen, personen van het gewijde leven, leken, vooral de jongeren daaronder, vraagt de Paus de inzet tijdens het Jaar van de Eucharistie en het gebed tot Maria. Zij is het model van de Kerk waarin het Allerheiligste Mysterie tot groei is gekomen. (Bron: vatican.va) .

7 okt

Ongedoopte kinderen en de morele wet versus de natuurwet 
De Paus ontving vandaag de leden van de Internationale Theologen Commissie in audiëntie, in het kader van hun jaarlijkse ontmoeting, die dit jaar in het teken staat van een nieuw vijfjaren termijn van onderzoekingen. Tot de deelnemers aan deze bijeenkomst hoort voor het eerst ook de Nederlandse priester Jan van Liesen, docent aan het Seminarie van Rolduc. 
Verwijzend naar het studiethema, de positie van kinderen die sterven zonder de doop te hebben ontvangen, zei de Paus: "het is niet alleen een geïsoleerd theologisch probleem", want er "zijn talrijke andere fundamentele themata die er direct mee te maken hebben: de algemene heilswil van God, de unieke en universele bemiddeling van Jezus Christus, de rol van de Kerk, het universele sacrament van het heil, de theologie van de Sacramenten, de betekenis van het leerstuk van de erfzonde".
Vervolgens hernam de Paus het tweede thema dat gaat over de natuurwet en de morele wet. "Het is altijd het geloof van de Kerk geweest dat God de mens de gave heeft gegeven om, verlicht door het verstand, kennis te hebben van de fundamentele waarheden van het leven en zijn bestemming en speciaal de normen van het morele handelen. Het kenbaar maken van deze mogelijkheid is zeer belangrijk in de dialoog met de mensen van goede wil en voor het samen kunnen leven op alle niveaus op basis van ethische grondwaarden." Paus Johannes Paulus II haalde hierbij gedachten aan die hij ook verwoord heeft in Encycliek Fides et Ratio, Geloof en Rede.
"Christelijke openbaring", zo besloot hij dit gedeelte van zijn toespraak, "maakt deze zoektocht niet nutteloos, integendeel, het doet ons streven naar nog meer onderzoek, daarmee het pad verlichtend met het licht van Christus; in Hem is alles consistent." (Bron: VIS)

6 okt

Foto: www.yahoo.comKinderen van man en vrouw zijn de essentie van de toekomst 
In zijn wekelijkse audiëntie heeft de Paus de catechese over de psalmen en hymnen van de Vespers (het avondgebed) verder voortgezet over het tweede deel van Psalm 44/45 (versen 11 - 18). Daarbij nam de Paus de mogelijkheid te baat uitleg te geven over de essentie van het huwelijk. "Huwelijk veranderd het leven en is een authentiek teken van het "grote mysterie" van de liefde van de Vader voor de mensheid en Christus' liefde voor de Kerk. Vruchtbaarheid is iets dat ten diepste met het huwelijk verbonden is. Met name in de westerse wereld is men vaak niet in staat om het eigen bestaan door te geven aan toekomstige generaties en om de nieuwe schepselen (bedoeld is met name de ongeboren kinderen, red.) te beschermen, opdat zij de civilisatie kunnen voortzetten en deel kunnen hebben aan de heilsgeschiedenis."
Vele persburo's hadden begrepen dat dit alleen tot de Spaanssprekende gesproken is, omdat Spanje kort geleden de verbintenis van gelijkslachtigen een wettelijke status heeft gegeven en het kwaad van de abortus ook is toegestaan volgens de wet. De opmerkingen zijn echter onderdeel van een grote reeks catecheses over de psalmen en hymnen die in het getijdengebed van de Kerk gebeden worden. (Bron: www.vatican.va

6 okt

Filosofisch boek van de Paus wordt volgend jaar gepubliceerd 
Volgens het Persagentschap Reuters zou een medewerker van het Vaticaan afgelopen woensdag hebben verklaard dat volgend jaar een nieuw boek van de Paus gepubliceerd zal worden met reflecties op de 20 eeuwen Christelijke historie. Het is de neerslag en bewerking van gesprekken die de Paus in de loop van 1993 heeft gehad met 2 Poolse filosofen. De voorlopige werktitel zou zijn: "Herinnering en identiteit". (Bron; Reuters)

6 okt

Internationale Theologen Commissie over ongedoopte gestorven kinderen 
Afgelopen maandag is de Internationale Theologen Commissie bijeen gekomen in het Vaticaan om een aantal nieuwe projecten op te starten. Een van de studieobjecten is de kwestie rond pasgeboren babies die vóór de doop reeds gestorven zijn en of ze dan wel door God aanvaard zullen worden. Waar de Katholieke leer zegt dat het doopsel noodzakelijk is voor het eeuwig heil, zijn van vele Bisschoppenconferenties vragen gesteld omtrent de ongedoopte kinderen die sterven. Andere projecten die opgestart worden gaan over het verschil tussen de morele wet en de natuurwet en de andere over de juiste wijze van het uitvoeren van theologische studies. De eerste twee projecten zijn aangereikt door de Congregatie voor de Geloofsleer. Meestal duren de studies enige jaren. Kortgeleden heeft de Commissie een rapport vrijgegeven handelend over de Schepping. (Bron: Catholic World News)

5 okt

Apostolische Brief over het Eucharistisch Jaar
Vrijdag 8 oktober wordt de Apostolische Brief over het Eucharistisch Jaar van Paus Johannes Paulus II gepubliceerd door de persdienst van het Vaticaan. In juni j.l. heeft de Paus dit Jaar uitgeroepen om Christus centraal te stellen door Zijn aanwezigheid onder de Eucharistische gedaanten. De titel van het Jaar zal zijn: "De Eucharistie: Bron en hoogtepunt van het Leven en de Missie van de Kerk". De publicatie van a.s. vrijdag staat tevens in verband met de Europese ontmoeting in Rome van Eucharistische jongerengroepen die, na aanleiding van de Wereldjongerendag 2000 te Rome, zich toeleggen op de Eucharistische Aanbidding. Meer teksten rond het Jaar van de Eucharistie is te vinden op www.rkdocumenten.nl  

sept

Er zijn geen berichten verschenen in deze periode

aug

Er zijn geen berichten verschenen in deze periode