Benedictus XVI

Dagelijkse Preken van Pater Bots S.J.:
PetrusCanisiusStichting.nl

Eucharistische Aanbidding in Nederland

Een goed Katholiek boek? Kijk eens bij:
Colomba Verzendboekhandel

Zoekt u een kerkelijk document? 
Grote kans deze te vinden op
 
www.rkdocumenten.nl

Oudere berichten in het Archief

4 okt

Bisschoppensynode begonnen
De inhoudsopgave van de Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de besprekingen, voor de 11e Bisschoppensynode die in oktober gehouden zal worden over de Eucharistie, is vandaag vrijgegeven en een vertaling daarvan kunt u vinden op de site www.rkdocumenten.nl 

7 juli

Instrumentum Laboris Bisschoppensynode
De inhoudsopgave van de Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de besprekingen, voor de 11e Bisschoppensynode die in oktober gehouden zal worden over de Eucharistie, is vandaag vrijgegeven en een vertaling daarvan kunt u vinden op de site www.rkdocumenten.nl 

26 mei

Intelligent Design en evolutie
Door uitspraken van o.a. Minister van der Hoeven (Minister van Onderwijs) is een discussie op gang gekomen of in de leerplannnen op scholen alleen gesproken moet worden over de evolutietheorie of dat ook andere vormen van ontwikkeling en ontstaan ter sprake gebracht moet worden. De minister noemde als voorbeeld hetgeen bekend staat onder de term "Intelligent Design". Deze term wordt soms vereenzelfigd met de creationisten, die alles zien als puur een door God gestuurde ontwikkeling tot nu toe. Intelligent Design gaat ervan uit, kort gezegd, dat hetgeen er nu aan schepping is, inderdaad door God geschapen is, zij het dat er nadien ook sprake is van evolutie. 
De Katholieke Kerk spreekt in de Katechismus van de Katholieke Kerk over de "catechese van de Schepping", meer in het bijzonder in de nummers 283 en 284 over de positie van de Kerk in de moderne discussies.

12 mei

21e Bisschoppensynode over de Eucharistie bevestigd door Paus Benedictus XVI
Paus Johannes Paulus II heeft in 2004 bepaald dat de volgende Bisschoppensynode gehouden zal worden over de Eucharistie. De titel zal zijn: 

De Eucharistie: Bron en hoogtepunt van het Leven en de Missie van de Kerk"
  • De Lineamenta zijn 25 februari 2004 door Kardinaal Schotte gepubliceerd, waarop de Synodevaders zich kunnen oriënteren.

  • Paus Joannes Paulus II heeft 11 maart 2005 drie Kardinalen benoemd om de komende synode, van 2 tot 29 oktober 2005, voor te zitten. Het zijn de Kardinalen Francis Arinze, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, Juan Sandoval, de Aartsbisschop van het Mexicaanse Guadalajara, en Telesphore Toppo, de Aartsbisschop van Ranchi in India. De drie Kardinalen zullen elkaar tijdens de Bisschoppensynode als voorzitter aflossen.
    De Paus benoemde verder Kardinaal Angelo Scola, de patriarch van Venetië, als algemeen verslaggever, en Aartsbisschop Roland Minnerath van Dijon (Frankrijk) tot speciaal secretaris. De algemene verslaggever moet de algemene visie van de toespraken van de verschillende deelnemers bundelen, waarna die in de kleinere groepen verder kan besproken worden. De algemene verslaggever en speciale secretaris verzamelen ook de lijst met voorstellen waarover de Synodevaders stemmen. Die worden daarna aan de Paus overhandigd, die later een Postsynodale Apostolische Exhortatie schrijft.
  • Paus Benedictus XVI heeft op 12 mei 2005 de Bisschoppensynode, het onderwerp en de datum, alsmede de benoemingen opnieuw bevestigd.
  • De verdere voorbereidingen op de Synode worden, na het overlijden van Kardinaal Schotte aanvang 2005, gedaan door de nieuwe algemene-secretaris van de Bisschoppensynode, Aartsbisschop Nikola Eterovic (afkomstig uit Kroatië).
9 mei

Kathedra van Petrus - Kathedra van Rome
In een zeer mooie homilie heeft Paus Benedictus XVI aangegeven dat hij als één van de belangrijkere taken van de opvolger van Petrus beschouwd het waarschuwen tegen verkeerde interpretaties van de betekenis van vrijheid. Vervolgens gaat hij in op een aantal typische aspecten die verbonden zijn aan het petrinische ambt. 
De homilie werd gegeven in de St. Jan van Lateranen, de eigenlijke Bisschopskerk van de Bisschop van Rome. Hier nam hij bezit van de Bisschopszetel. In zijn homilie ging hij dan ook in op de betekenis van de "zetel van Rome", maar ook de "zetel van Petrus". In de aanvang van zijn homilie gaf hij een heldere uiteenzetting over de betekenis van het Hoogfeest van Hemelvaart: "Het betekent dat Hij helemaal God toebehoort. Hij - de eeuwige Zoon - heeft ons menszijn tot voor het Aanschijn van God gebracht, en daarbij het vlees en het bloed meegebracht, in een veranderde, nieuwe gestalte.", aldus de nieuwe Paus. Voor de volledige tekst van de homilie, zie www.rkdocumenten.nl

29 apr

Pauselijk wapenschild zonder tiara, maar met pallium
Het nieuwe wapenschild van Paus BenedictusXVI is door het Vaticaan bekend gemaakt. Opvallende wijzigingen ten opzichte van de tradities is dat de tiara verdwenen is en het pallium is toegevoegd. 
Nadat Paus Paulus VI de tiara verkocht heeft zijn de Pausen daarna niet meer gekroond daarmee, terwijl het wapenschild het wel bleef dragen. Nu is de tiara vervangen door een mijter met een drie-armig kruis erop.
Ook is het pallium toegevoegd aan de onderscheidingstekens rond het schild. Het pallium wordt aan metropolieten gegeven als teken van verbondenheid met Petrus.
Overigens is het liturgische pallium, dat Paus Benedictus XVI omgehangen kreeg in de H. Mis bij aanvang van zijn Petrinische dienst als Bisschop van Rome zeer gelijkend op de vorm, zoals deze in de oosterse kerken gebruikelijk is, het zgn. omophorion. Het pallium is smaller en heeft een korte strook middenvoor en middenachter en is met zwarte kruisjes bestikt. Het omophorion wordt over de linkerschouder gelegd met een grote strook voor en achter en verder een strook over de schouders en is met grote roden kruizen bestikt. Wellicht is dit te zien als een vingerwijzing dat Paus Benedictus XVI nog meer dan de vorige Pauzen de eenheid tussen Oost en West wil bevorderen.

27 apr

Eerste Algemene Audiëntie op woensdag: waarom de naam Benedictus
Tijdens de eerste Algemene Audiëntie, die gerbuikelijk op woensdag gehouden wordt door een Paus, is Paus Benedcitus XVI ingegaan op de vraag waarom hij de naam Benedictus gekozen heeft. Met name het woord van de monnik Benedictus van Nursia "Niets boven Christus stellen.." stond centraal in zijn keuze en in de toespraak.  [meer

25 apr

Homilie bij aanvang van de Petrinische dienst als Bisschop van Rome
"Zoals Jezus wil ik een herder zijn, zoals Petrus een visser van mensen". In zijn homilie ging de Paus in op de overhandiging van het Pallium en de Vissersring en de betekenis van deze insignia. Ook gaf hij duidelijk aan dat hij de Kerk levend vindt. Dat er wereldwijd een woestijn is heeft te maken door de innerlijke woestijn. Vooral de jongeren is hem na aan het hard gelegen. Lees de volledige preek in het Nederlands. [meer

24 apr

Officiële aanvang van Petrinische dienst als Bisschop van Rome door Paus Benedictus XVI
In de viering bij aanvang van zijn dienstambt heeft Paus Benedictus XVI enkele vernieuwingen doorgevoerd. 
Op de eerste plaats begint de viering bij het graf van Petrus, om daarmee aan te geven dat hij zijn werkzaamheden ziet in de nabijheid en vanuit zijn eerste voorganger.
Voor het eerst in de moderne tijd werd een pallium met rode kruizen gebruikt, die een grotere strook aan voor- en achterkant kent in een vorm, zoals deze in het eerste millennium, toen de Oosterse en Westerse Kerk nog niet gescheiden waren door het Schisma, gebruikelijk was.
De ring is ook nieuw. In hem is hetzelfde vissers-symbool ingegrafeerd die ook in de pauselijke zegel opgenomen is. Op deze wijze heeft de vissersring weer de oorspronkelijke bedoeling terug om tevens als zegelring gebruikt te worden.
Ook de acte van gehoorzaamheid is gewijzigd. Niet, zoals vroeger kwamen alleen de Kardinalen naar voren, maar in plaats daarvan slechts een delegatie van de Kardinalen, tesamen met een Bisschop, priester, diaken, een gezin, een mannelijke en vrouwelijke religieus, twee jongeren uit Azië en Afrika. Daarmee gaven ze aan dat de acte van gehoorzaamheid door de volledigheid van de gehele wereldkerk wordt gedaan.. 
Door nadrukkelijk te spreken van de aanvang van de Petrinische dienst als Bisschop van Rome werd bewust de term "pausschap" vermeden. Daarmee, en met de andere riten en rituelen, is een brug geslagen naar die christelijke gemeenschappen die een andere betekenis toekennen aan het Petrusambt. 

22 apr

Benedictus XVI geeft zijn programma
Woensdag 20 april om 09.00 vierde de Paus met de in Rome aanwezige Kardinalen en diverse leden van de Curie en van het Apostolische Paleis de H. Mis. Na afloop van deze viering hield de Paus een toespraak, in plaats dat hij tijdens de viering een homilie hield. De inhoud van de toespraak is namelijk dusdanig programmatisch voor zijn pontificaat en was geen uitleg van de lezingen in de viering. Pastoor van Buijtenen, deken van Oisterwijk, heeft een vertaling vanuit het Latijn gemaakt die geplaatst is op www.rkdocumenten.nl 

19 apr

Habemus Papam Benedictus XVI
Na de stemrondes van vandaag is Joseph Kardinaal Ratzinger tot Paus gekozen en heeft de naam Benedictus XVI aangenomen.
In een kort woordje spreekt hij zijn vertrouwen in Christus uit [meer].
Vervolgens spreekt hij voor het eerst de plechtige zegen "Urbi et Orbi" uit.
Paus Benedictus XVI heeft het kiescollege gevraagd om bij elkaar te blijven in het Domus Sanctae Marta. Woensdagmorgen 09.00 viert hij met hen de H. Mis.
De H. Mis ter intronisatie zal zondag 24 april om 10.00 op het St. Pietersplein gehouden worden.

18 apr

Zwarte rook
Na de eerste stemronde op de dag van het begin van het conclaaf was de rook zwart. Morgen en de de volgende dagen zullen er 4 stemronden zijn. Rooksignalen worden rond 12.00 en 19.00 verwacht, tenzij in de eerste stemronde van een dagdeel de keuze rond is gekomen.

18 apr

Christus danken dat Hij ons liefheeft
Tijdens de viering "Pro eligendo Romano Pontifice" (voor de keuze van een Paus) heeft Kardinaal Ratzinger, deken van het Kardinalencollege, vanmorgen in de preek aangegeven dat de moderne mens zich door allerlei stromingen laat bepalen, die echter veelal van voorbijgaande aard blijken te zijn. De Christen heeft echter een constante richtsnoer, namelijk de Liefde van Christus. Laten we daar dank voor zeggen. De tekst van de preek staat op www.rkdocumenten. Maandagmiddag om 16.30 gaan de Kardinalen in Conclaaf. 

15 apr

De laatste boodschappen van de Paus
Gedurende de het Sacrum Triduum kon de Paus de vieringen niet meer zelf leiden. Toch was hij telkens via de televisie verbonden met hetgeen in de vieringen gebeurde en hij gaf telkens een korte boodschap aan de aanwezigen. De teksten daarvan zijn nu beschikbaar in het Nederlands:
Witte Donderdag - De Instelling van de Eucharistie en de voetwassing
Goede Vrijdag - De Kruisverering in het Colosseum
Paaswake
Zegen "Urbi et Orbi"
Voorafgaand aan het "Regina Caeli" op Beloken Pasen - Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Daarnaast is ook zijn Geestelijk Testament beschikbaar.

15 apr

"Mission accomplished"
Voor een "in memoriam" heeft Pastoor van Buijtenen een stuk geschreven dat een andere invalshoek geeft dan de meeste media doen. [meer]

11 apr

Het geestelijk testament van de Paus in het Nederlands beschikbaar

Nadat het Kardinalencollege het Geestelijk Testament van de Paus dinsdag 5 april hebben vrijgegeven is het nu in een nu in een Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. Meer

2 apr

De Heer heeft tot zich geroepen Paus Johannes Paulus II

Zaterdagavond 2 april 2005 om 21.37 is Paus Johannes Paulus II naar het Huis van de Heer gegaan. Op deze zondag  (immers bij de eerste Vespers op de avond voor de zondag begint de viering van de zondag) van de Barmhartigheid van God (het feest dat de Paus gekoppeld heeft aan Beloken Pasen op instigatie van de Heilige Faustina) is na een pontificaat van ruim 26 jaar deze belangrijke Paus gestorven,omringd door zijn directe medewerkers.

Bidden we voor zijn zielerust.

Paus Johannes Paulus II

16 oktober 1978 - 2 april 2005

Karol Wojtila

18 mei 1920 - 2 april 2005

 

1 apr

Gezondheidstoestand van de Paus ernstig verslechterd - Gebedsdienst in de Dom van Keulen
Donderdagavond 31 maart is de gezondheidstoestand van Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II ernstig verslechterd. Volgens een verklaring van het Vaticaan hedenmorgen heeft de Paus gisterenavond kort na zeven uur het Sacrament van de Zieken ontvangen en heeft vanmorgen nog wel geconcelebreerd in de H. Mis. Ernstige hartproblemen, infecties en hoge koorts laten sommige persbureaus zeggen dat de Paus stervende is.
Gezien de ernst van de ziekte hebben de Duitse Bisschoppen besloten om in alle Heilige Missen speciaal voor hem te bidden in de afgelopen weken. Voor vandaag heeft Kardinaal Meisner een apart middaggebed aangekondigd in de Dom van Keulen. Dit wordt om 12.00 live uitgezonden door Domradio.de
Kardinaal Keith O''Brien, voorzitter van de Schotse Bisschoppenconferentie, heeft aangegeven in gebed verenigd te zijn met allen in de wereld die bidden voor de zieke Paus. 
Aartbisschop Ricard, voorzitter van de Franse Bisschoppenconferentie, heeft iedereen, "Christenen en alle mensen van goede wil", opgeroepen te bidden voor de Paus "in dit uur van vrees, lijden en vreugde".
Kardinaal Ruini, vicaris-generaal voor het Bisdom Rome en voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, heeft vanmorgen eveneens tot gebed opgeroepen, om hem "die al bijna 27 jaar de Kerk leidt en daarbij zelf lijden heeft ondervonden" te sterken. Vanavond om 19.00 viert hij daartoe speciaal de H. Mis in de St. Jan van Lateranen.
In de Stephansdom te Wenen zijn duidelijk meer mensen aanwezig die daar voor een moment van gebed binnengaan en een kaars opsteken. Om 17.00 wordt de viering voor het Heilig Hart van Jezus (gebruikelijk op de Eerste Vrijdag van de maand) speciaal gewijd aan de intentie voor de zieke Paus.
Voorzover bekend hebben de Nederlandse Bisschoppen hebben nog niet gereageerd op de nieuwste berichten..

31 mrt

Terri Schiavo is gestorven - Mgr. Eijk  geeft een medisch ethische reflectie
Donderdag 31 maart is Terri Schiavo, na ca. 14 dagen nadat men haar niet meer gevoed heeft en vocht heeft gegeven, gestorven. Deze bewuste dood heeft velen in de wereld geschokt, zeker omdat de berichtgeving daarover zo nadrukkelijk, en soms ongenuanceerd, geweest is.
Mgr. Eijk, referent voor medische-ethische zaken in de Nederlandse Bisschoppenconferentie en lid van de Pauselijke Raad voor het Leven, heeft een notitie geschreven over vegetatieve staat en het kunstmatig voeden van iemand in die situatie.

23 mrt

President Bush kiest voor het leven
In een emotionele toespraak heeft president Bush vandaag opnieuw aangegeven dat de wetgevende en rechterlijke macht tot taak hebben het leven te verdedigen. Hij hoopte dat op korte termijn het mogelijk zal zijn om te voorkomen dat mevrouw Schiavo de hongerdood zal moeten sterven.

22 mrt

Terri Schiavo ontvangt de Ziekenzalving - Het Vaticaan geeft commentaar
Terri Schiavo, een gehandicapte vrouw die vormen van coma heeft, maar niet vegetatief is, heeft vandaag de Sacramenten van de Zieken ontvangen, nu haar man via de rechter toestemming heeft gekregen om de voeding en het vocht toedienen heeft stopgezet, waardoor zij zal verhongeren en uitdrogen en uiteindelijk daaraan zal overlijden. Hij vindt het voor hem niet langer aanvaardbaar om haar zo te zien in haar gehandicapte staat. Terri zelf kan zich niet verweren.

Radio Vaticana, (Engelstalige uitzending in Real-Audio) heeft vandaag een duidelijke opinie uitgezonden. Daarin wordt deze vorm van moord geplaatst in het kader van enkele toespraken van Paus Johannes Paulus II.

Gisteren heeft de L'Osservatore Romano felle kritiek laten horen op de beslissing van een Amerikaanse rechter om de voedingssonde bij Terri Schiavo te laten wegnemen. In de nacht van zondag op maandag ondertekende president George W. Bush in allerijl nog een nieuwe wet, die nieuwe gerechtelijke stappen mogelijk maakt als de rechten van Schiavo geschonden worden. De president keerde daarvoor speciaal uit vakantie terug, om aan zijn achterban het belang van de kwestie duidelijk te maken.
De Osservatore schrijft: "Niemand heeft het recht om te beslissen wanneer een mens mag leven of sterven. Wie kan voor God en voor de mensheid ongestraft dat recht opeisen?" De krant vraagt zich verder af op basis van welke criteria het recht om te leven dan wordt toegekend en wijst erop dat de zaak Schiavo de hele Verenigde Staten in de ban houdt, ook al omdat die zich vlak voor de ogen van de televisie en kranten afspeelt. "De langzame en vreselijke doodsstrijd van Terri, is de doodsstrijd van de menselijkheid."
Eerder van de maand had Mgr. Elio Sgreccia, de voorzitter van de Pauselijke Commissie Rechtvaardigheid en Vrede al verklaard dat het stopzetten van de behandeling regelrechte euthanasie is. Hij voegde eraan toe dat het Vaticaan in principe geen uitspraken doet over dit soort situaties, maar daarop dit keer omwille van het exemplarische belang een uitzondering maakte.

Het Vaticaan heeft inmiddels ( 13 maart j.l.) ook gereageerd via de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven:

De Pauselijke Academie voor het Leven heeft voor een keer haar algemene regel om zich niet in te mengen in concrete dossiers naast zich neergelegd en een oproep gedaan om het leven van Terri Schiavo te redden. De vrouw uit Florida is al geruime tijd hersendood en haar man heeft besloten om haar niet langer met technische middelen in leven te houden. De ouders van Terri Schiavo zijn het daar echter niet mee eens. Dat resulteerde in een rechtzaak en een publiek debat, dat vaak op het scherp van de snee gevoerd wordt. Afgelopen vrijdag besliste de rechtbank dat de vrouw niet langer kunstmatig moet gevoed worden.
Bisschop Elio Sgreccia, de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, doet in extremis een oproep om Schiavo niet te laten sterven. Tegenover Radio Vaticaan verklaarde hij afgelopen zaterdag dat het een situatie is die ‘exemplarisch’ is voor de manier waarop we met leven en dood omgaan en die daarom ook terecht heel wat aandacht kreeg in de Amerikaanse media. “Zwijgen betekent in dit geval instemmen en de gevolgen daarvan gaan veel verder dan dit individuele geval.”

Volgens de bisschop is het al te eenvoudig om te stellen dat Schiavo zich in een vegetatief stadium zou bevinden. Ze beschikt nog over een minimaal bewustzijn. “Helaas werd geen medisch onderzoek gedaan of werden er geen specialisten bijgehaald om de juiste neurologische situatie vast te stellen.”

Toch is dat volgens bisschop Sgreccia nodig om een correct oordeel te kunnen vellen. “Maar zelfs in het slechtste geval moet Terri Schiavo nog altijd als een menselijk wezen beschouwd worden, dat weliswaar niet over het volle bewustzijn beschikt, maar waarvan de juridische rechten desondanks moeten erkend, gerespecteerd en verdedigd worden.” Daarom is het stopzetten van de behandeling ook een directe vorm van euthanasie. 

Volgens de bisschop kan het voeden van de patiënt ook niet als een ‘buitengewoon’ of ‘therapeutisch’ middel beschouwd worden, maar vormt dit een integraal onderdeel van de behandeling. “Iemand voedsel en water ontzeggen (versterving), is een manier om iemand te doden.” 

Om die reden komt het volgens hem ook niet aan het gerecht toe om die behandeling stop te zetten, ook al omdat daarmee een precedent voor euthanasie in de Verenigde Staten geschapen wordt. “Het hoeft weinig verbeelding om de ernstige consequenties hiervan te beseffen voor de levens van vele andere minder autonome personen, hier en elders.”  (Bron: Zenit.org)

22 mrt

Plaatsen van Eucharistische aanbidding
De website www.aanbidding.nl is geopend met een overzicht van de plaatsen in Nederland waar min of meer regelmatig Christus onder de Eucharistische gedaanten aanbeden kan worden. De site is gebaseerd op het onderzoek en de inventarisatie door de Gemeenschap voor Aanbidding en het tijdschrift Eucharistie en Geestelijk Leven. 

30 jan

Toespraak tot nieuwe Ambassadeur
Paus Johannes Paulus II heeft vorige week zaterdag de geloofsbrieven in ontvangst genomen van de nieuwe Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel, Mw. Monique Patricia Antionette Frank. In een korte toespraak sprak de Paus o.a. over enkele ethisch morele items in Nederland, maar ook vorderde hij de Katholieken in Nederland op om de interreligieuze dialoog aan te gaan en sterk te staan voor de eigen identiteit. Een volledige vertaling van de toespraak is te vinden op www.rkdocumenten.nl  

14 jan

Aflaten voor het Eucharistisch Jaar afgekondigd
Gedurende het huidige Eucharistische Jaar, dat tot en met oktober 2005 loopt, heeft de Paus aflaten aangekondigd voor bepaalde vieringen en uitingen van devotie voor de H. Eucharistie. Hier volgt een excerpt:

Een volle aflaat, onder de gebruikelijke voorwaarden (het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening, het ontvangen van de H. Communie, het gebed ter intentie van de Paus en tot het volledig afzweren en gehecht zijn aan de zonde), wordt verleend aan het gelovige volk en aan iedere gelovige individueel iedere keer wanneer zij actief en devoot deelnemen in een sacramentele functie of devotionele oefening ter ere van het Heilig Sacrament, plechtig uitgesteld en bewaard in het tabernakel.
Een volle aflaat wordt ook verleend, onder de hiervoor genoemde voorwaarden, aan priesters, leden van Instituten van het Gewijde Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven en aan andere gelovigen die volgens kerkelijk recht gehouden zijn om de Liturgische Getijden te bidden, zowel als voor hen die gebruikelijk de Goddelijk Officie bidden uit devotie, iedere keer wanneer zij bidden - aan het einde van de dag, in gemeenschap of alleen - de Vespers en de Lezingendienst ten overstaan van de Heer, aanwezig in het Tabernakel.
Gelovigen die door ziekte of een wettige reden verhinderd zijn om het Heilig Sacrament van de Eucharistie te bezoeken in een kerk of gebedsruimte, kunnen de volle aflaat ontvangen in hun huis, of waar ze ook mogen zijn in verband met hun verhindering, als zij, met de goede intentie de drie genoemde voorwaarden voldoen zo spoedig als mogelijk is, wanneer zij op een geestelijke manier een bezoek brengen en in hun hart dit wensen en daarbij het "Onze Vader" en de Geloofsbelijdenis bidden, daaraan toevoegend de aanroeping van Jezus in het Sacrament.
Wanneer zij ook daartoe niet in staat zijn, dan ontvangen ze de volle aflaat wanneer zij zich vanuit een innerlijk verlangen verenigen met diegenen die hetgeen doen dat hierin beschreven staat, en hun ziekte en ongemakken van hun leven opofferen aan de Barmhartige God.

Het decreet vraagt aan de priesters, met name de pastoors, om de gelovigen te informeren op de meest toegankelijke manier van de hiervoor genoemde mogelijkheden, voorbereidingen te treffen om genereus en in een ontvankelijke geest biecht te horen en de gelovigen voor te gaan in het plechtig bidden van de gebeden tot Jezus in het Sacrament. De gelovigen worden eveneens opgeroepen om openlijk te getuigen van het geloof en de verering van het Heilig Sacrament zoals dat gedaan kan worden in deelname aan de Sacramentsprocessies, de Aanbidding, de Eucharistie en de geestelijke communie.  

11 dec

"Suggesties en Voorstellen" i.v.m. het Jaar van de Eucharistie in het Nederlands beschikbaar
"Suggesties en Voorstellen" i.v.m. het Jaar van de Eucharistie in het Nederlands beschikbaar

Publicatie in 'Kerkelijke Documentatie' zat er niet in. De redactie van dit onderdeel van het officiële nieuwsbulletin van de RK Kerkprovincie, "rkkerk.nl" vond het niet zo nodig deze handreiking van de Congregatie voor de goddelijke Eredienst ter invulling van het jaar van de Eucharistie beschikbaar te maken in kerkelijk Nederland. De secretaris van de Nederlandse Raad voor Liturgie, aan wie de vertaling was toegestuurd, bleef pogingen doen, maar klopte tot nu toe overal tevergeefs aan.

Gelukkig zijn er andere kanalen. Zoals de site van de stichting Interkerk: www.rkdocumenten.nl , waar de tekst in de vertaling van pastoor van Buijtenen te vinden is. Bij het dossier "Documenten i.v.m. het Jaar van de Eucharistie" is de link naar deze tekst en andere belangwekkende documenten te vinden. De vertaling van Suggesties en Voorstellen is ook te vinden op de site van de parochie Petrus Banden in Oisterwijk, waar de vertaling pastoor van is.

17 nov

Opnieuw een stap in de richting van de Zaligverklaring van Kardinaal von Galen
De Congregatie voor de Heiligverklaringen heeft zich gisteren gebogen over de zaligverklaring van de Duitse oorlogskardinaal von Galen. Volgens de vice-postulator Martin Hülskamp boog de congregatie zich over de erkenning van een wonderbaarlijke genezing van de 16-jarige Indonesiër Hendrikus Nahak, die in januari 1995 op onverklaarbare wijze genas van een blindedarmontsteking. Als het wonder ook bij decreet erkend wordt, kan de zaligverklaring van de Duitse oorlogskardinaal volgens de vice-postulator nog dit jaar aangekondigd worden. 
Clemens August von Galen werd in 1878 geboren. Hij overleed in 1946, slechts enkele weken nadat paus Pius XII hem tot kardinaal benoemd had. Clemens August von Galen werd bisschop van Münster vlak voordat Hitler in 1933 aan de macht kwam. Hij was de eerste Duitse bisschop die een eed van trouw aan het nationaal-socialisme zou afleggen, maar werd later ook een van de felste critici. Aartsbisschop von Galen was de enige Duitse bisschop die in 1937 met de encycliek 'Mit Brennender Sorge' van paus Pius XI in de hand het nazisme scherp veroordeelde. Hij werd vooral bekend door zijn furieus verzet tegen de euthanasiepraktijken, die de nazi's veelvuldig op daklozen en gehandicapten toepasten. In een homilie op 3 augustus 1941 in de Lambertkirche in Münster protesteerde hij voor het eerst openlijk tegen de euthanasiemaatregelen van de nazi's, die uiteindelijk aan minstens tienduizenden mensen het leven zouden kosten. De preek van von Galen, alias de 'Leeuw van Münster' ging al snel van hand tot hand en de tekst werd later door Britse vliegtuigen ook boven Duitsland uitgeworpen.(Bron: www.kerknet.be)

17 nov

Paus geeft achtergrond voor 11e gewone Bisschoppensynode
Paus Joannes Paulus II heeft gisteren toelichting gegeven bij de Bisschoppensynode, die volgend jaar rond het thema 'Eucharistie' georganiseerd wordt. Hij herhaalde dat de eucharistie het hele leven van de kerk omvat en noemde haar de 'voorafschaduwing van de gemeenschap van de gelovigen en hun herders, van de herders en hun plaatselijke Kerken, en van de pastoraal van de hele katholieke Kerk'.
De Bisschoppensynode, die in oktober 2005 plaats vindt, is inmiddels al de 11de algemene gewone synode, sinds die voor het eerst in 1965 onder impuls van paus Paulus VI georganiseerd werd. Paus Joannes Paulus II hield tijdens zijn pontificaat ook al enkele bijzondere synodes, waaronder die van de verschillende continenten ter voorbereiding van het Jubeljaar. Hij maakte eerder van de week bekend dat er weldra ook een tweede buitengewone synode voor Afrika gehouden wordt, ter opvolging van de bijeenkomst uit 1994.(Bron: www.kerknet.be)

16 nov

Caritas International erkend
Caritas International is nu ook kerkjuridisch erkend; Paus Joannes Paulus II heeft de canonische status toegekend aan de katholieke hulporganisatie, die wereldwijd actief is. Caritas Internationaal overkoepelt 162 kerkverbonden hulporganisaties, die in meer dan tweehonderd landen actief zijn op het vlak van de humanitaire hulpverlening en ontwikkelingshulp. 
De koepel van Caritas International werd in 1950 opgericht, onder impuls van paus Pius XII. Het netwerk kreeg in 1957 zijn huidige benaming. In een chirograaf (een officieel kerkelijk document) Durante l’Ultima Cena,(in het Italiaans) dat op 16 september gedateerd werd, maar waarvan de inhoud pas op 15 november werd bekendgemaakt, wordt de kerkjuridische status van Caritas Internationaal erkend. Dat impliceert dat het Vaticaan in de toekomst moet instemmen met elke verandering in de leiding of de statuten van de organisatie. De werking van Caritas International valt onder 'Cor Unum', die toezicht houdt op de hulpverlening van de Heilige Stoel.(Bron: www.kerknet.be)

15 nov

Paus keurt nogmaals euthanasie zeer nadrukkelijk af
Paus Joannes Paulus II heeft afgelopen vrijdag tegen de deelnemers aan een congres over palliatieve verzorging beklemtoond dat euthanasie strijdig is en blijft met de medische ethiek. "Het komt niet aan artsen toe om te bepalen wie kan leven en wie moest sterven." De uitspraken van de paus zijn een niet mis te verstane vingerwijzing voor enkele Europese landen, waaronder België, Zwitserland en Nederland, die euthanasie ondertussen gelegaliseerd hebben. Zo wil men in ons land euthanasie uitbreiden tot kinderen en tieners. De paus erkende wel dat terminaal zieke patiënten het recht hebben om medicijnen en therapie te weigeren als er geen hoop meer is op genezing, omdat daardoor hun leven alleen kunstmatig verlengd wordt. "Euthanasie is een van de drama's van een ethiek die denkt te mogen bepalen wie mag leven en wie moet sterven." Volgens de paus is euthanasie, ook al is die soms een poging is om de menselijke waardigheid te beschermen of het gevolg van een verkeerde vorm van medeleven, hoe dan ook moreel onaanvaardbaar omdat ze menselijk leven vernietigt.(Bron: www.kerknet.be)

15 nov

Tweede Bisschoppensynode voor Afrika aangekondigd
Paus Joannes Paulus heeft een tweede Synode van de Afrikaanse Bisschoppen aangekondigd. De eerste synode vond in 1994 plaats, in het kader van de reeks continentale synodes in het vooruitzicht van het Jubeljaar. De paus deed zijn aankondiging zaterdag, tijdens de algemene audiëntie met de deelnemers van het eerste symposium van Afrikaanse en Europese bisschoppen. Die bijeenkomst vond plaats van 10 tot 13 november, rond het thema “Gemeenschap en solidariteit tussen Afrika en Europa”. Aan het symposium namen 150 bisschoppen uit zestig landen deel. Het symposium vond plaats op initiatief van de Raad van de Bisschoppenconferenties voor Europa (CCEE) en Afrika (SCEAM), in samenwerking met de congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.(Bron: www.kerknet.be)

4 nov

Keuze voor ethische waarden
In de zijlijn van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen zijn in diverse staten diverse zaken in stemming gebracht. In 11 staten hebben kiezers gekozen voor een definiëring van het huwelijk als een gemeenschap tussen man en vrouw waarbinnen het ontvangen en groot brengen van kinderen plaatsvind. In deze staten zal de bescherming van het huwelijk, zoals dat al gewoon was, nu ook verankerd worden in de betreffende grondwetten van die staten. Daarmee is ook de weg geopend om deze zelfde bescherming in de Amerikaanse grondwet opgenomen te krijgen.
De verkiezing van George W. Bush tot de nieuwe president geeft velen ook de hoop dat hij in een aantal bio-ethische vraagstukken de bescherming van het leven en huwelijk en gezin grote voorrang zal geven. De verwachting is dat hij het onderzoek naar stamcellen van volwassenen voorrang zal willen verlenen boven het onderzoek van stamcellen afkomstig van embryos. Of hij dat laatste volledig weet te blokkeren is nog niet duidelijk. trefpunt

naar Archief oktober 2004

===========================================================
Laatste wijziging: 04 oktober 2005 12:25

In een serie, met uitleg van christelijke feesten en gebruiken, verzorgt de Stichting InterKerk diverse sites o.a.:

Sacramenten:

 

Liturgisch Jaar:

Feesten van andere heilsmysteries:

Spiritualiteit: Gebeurtenissen:

Overige:

Terug

© 1999-2005 Stg. InterKerk

 

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door:
Stichting InterKerk, de 'Kerkprovider'

Een site als deze adopteren? Dat kan door een gift te storten op:

56.25.39.778 
t.n.v. Stg. InterKerk