Laatste wijziging: 05 oktober 2004 14:35

22 juni

Patriarch Bartholomeus I van ConstantinopelPatriarch Bartholomeus I bij de Paus: nieuwe toenaderingen
Dinsdag 29 juni a.s., het Hoogfeest van Petrus en Paulus, Apostelen, zal de Paus om 18.00 de H. Mis celebreren op het St. Pietersplein. Patriarch Bartholomeus I, Oecumenisch Patriarch van Constantinopel, zal deze viering bijwonen. Volgens een communique van het Kantoor voor de Liturgische veiringen van de Heilige Vader, zal de Patriarch om 17.45 ontvangen worden door de Paus in de St. Pieterbasiliek en daarna deelnemen aan de viering. Paus Johannes Paulus II en Bartholomeus I zullen de homilie en de Geloofsbelijdenis samen uitspreken.
De viering vindt plaats 40 jaar na de historische omarming van Paus Paulus VI en Patriarch Atenagoras I in Jeruzalem in 1964. De uitwisseling van waarnemers tijdens de feesten van Petrus en Paulus (29 juni in Rome) en Andreas (30 november in Constantinopel) is reeds gebruikelijk, dat de Patriarch zelf in Rome aanwezig is duidt erop dat de relaties verder verbeterd zijn. In 1995 bezocht hij ook al Paus Johannes Paulus II, toen de onderlinge gesprekken al reeds ver gevorderd waren. Bartholomeus I is Patriarch van Constantinopel sinds 1991 en is daarmee de "eerste onder de gelijken" binnen de Oosters Orthodoxe kerk. 
De Heilige Vader celebreert de H. Mis samen met de nieuwbenoemde metropolitane Aartsbisschoppen die van hem het pallium zullen ontvangen.

22 juni

Internationale theoloog over "Jaar van de Eucharistie"
Volgens Mgr. Forte, theoloog en lid van de Internationale Theologische Commissie, moet het ‘Jaar van de Eucharistie’ bijdragen tot de heropwekking van de vreugde en de kracht om getuige te zijn, niet van iets maar van Iemand, van een levende God. In een gesprek met Radio Vaticaan herinnerde hij eraan dat Christus zichzelf in persoon schenkt in de eucharistie, levend en waarachtig. Een ‘Jaar van de Eucharistie’ organiseren betekent dat men met een nieuwe, sterke impuls de eucharistie opnieuw centraal plaats in onze levens en in de missie van de Kerk van Christus. Vooral na de val van de “mythen van de moderniteit” en de grote ideologieën is het noodzakelijk om zin en hoop te geven die niet ideologisch, en daardoor geweldloos is. “Tegen de achtergrond van het oorlogsgeweld en de barbaarse gruwel van het terrorisme, is het belangrijk om te benadrukken dat de waarheid daarvan niet iets dat men bezit, maar Iemand”, aldus Mgr. Forte. “Christus is gekomen voor de redding van eenieder en van allen. Een ‘Eucharistisch Jaar’ betekent niet alleen dat we Christus herontdekken als het centrum van het hart en het geloof. Het betekent ook de herontdekking van een missionair elan en de passie om Hem en de waarheid die heelt en bevrijdt tot in de uiterste hoeken van de aarde te verkondigen.” 

21 juni

Paus bij de Zwitserse jeugd op bezoek
De jongeren en de Paus is een onverbrekelijke band. Het is waarschijnlijk deze reden dat de Paus in is gegaan op de uitnodiging om naar de eerste grote jongerenontmoeting in Bern (Zwitserland) te gaan. Een verslag van zijn ontmoeting en toespraak is te vinden op de site van de Parochie Petrus Banden in Oisterwijk. 

21 juni

"Jaar van de Eucharistie" afgekondigd
Van oktober 2004 tot en met oktober 2005 zal de Eucharistie centraal staan in een "Jaar van de Eucharistie", die de Paus heeft afgekondigd tijdens de H. Mis op het Hoogfeest van het Allerheilugst Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, 10 juni j.l. Een overzicht van diverse documenten die betrekking hebben op de Eucharistie is te vinden op www.rkdocumenten.nl
, daaronder ook de Homilie met de aankondiging, die de Paus heeft gedaan.

21 juni

Europese Moslims - dialoog christenen en moslims
Vandaag de dag leven naar schatting zo’n 17 miljoen moslims in de Europese Unie. In 1950 waren er dat nog 800.000. Hoe zit het ondertussen met de ‘Europese islam’? En dat tegen de achtergrond van de groeiende islamofobie in het Westen, die mee een radicale en gewelddadige islam voedt. Hans Vöcking is stafmedewerker van de COMECE (de Raad van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie) en gespecialiseerd in de relaties met de islam. Hij was aanwezig in Doha in Qatar op een conferentie rond de dialoog tussen moslims en christenen, een organisatie van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog. Vöcking vindt het nog te vroeg om van een ‘Europese islam’ te spreken. Moslims moeten tijd en kansen krijgen om zich te ontplooien in de samenleving en de cultuur van het Oude Continent. Hij vindt het wel noodzakelijk binnen de EU te reflecteren over de islam van de toekomst.

Secularisatie

Hans Vöcking ziet sommige moslimgemeenschappen zich langzaam integreren in de Europese werkelijkheid en baseert zich daarvoor op de langzaam maar zeker veranderende verhoudingen tussen de politiek en de georganiseerde godsdiensten. Voor de moslimwereld zal het volgens hem onder meer erop aankomen te begrijpen hoe die zich kan integreren in een systeem dat verschilt van staat tot staat. Al is dat in zijn ogen niet eens het kernprobleem. “De echte grote uitdaging voor de islam in Europa is de secularisatie. Zich integreren in Europa, betekent ook voor de islam rekening leren houden met pluralistische samenlevingen, elk met hun politieke, filosofische, sociale en religieuze geschiedenis. Tot die geschiedenis behoren ook de ‘positieve’ waarden van de Franse Revolutie en de secularisatie. Ook daarmee moet de islam dus de confrontatie aangaan.”
Vöcking merkt bij de jongste moslims trouwens al de eerste voorzichtige tekenen van secularisatie. “Het zijn jongeren die in hun gastland school hebben gelopen, waardoor ze al enigszins doordrongen zijn van een geseculariseerde cultuur. Ze zijn op zoek naar een islam die ze in de huidige Europese samenleving zinvol kunnen beleven. Dat is voor mij de fundamentele vraag waarop ze een antwoord moeten zien te vinden. Hun zoektocht lijkt te gaan in de richting van een meer spirituele islam. Alleen mag dat fenomeen nog niet veralgemeend worden. Er zijn jammer genoeg ook nogal wat jongeren die zich opsluiten in het getto van een onveranderlijke en verstarde islam, die niet zelden ook harde trekken vertoont. De stap naar een militante islam is dan vaak niet ver.”

Essentie en ballast

Een andere grote uitdaging voor de islam bestaat volgens Vöcking erin te leren begrijpen wat essentieel in de religieuze praktijk is en wat ballast. “Neem nu de hele discussie rond de hoofddoek. Is die hoofddoek nu echt zo essentieel als uitdrukking van iemands geloofsovertuiging of is het louter een culturele factor? Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de hele discussie is gelanceerd door moslimbewegingen die ze willen transformeren in een puur politieke eis. Ik blijf niettemin optimist. Mettertijd evolueren we toch naar een spirituele interpretatie van de koran. Die kan moslims dan gidsen doorheen een pluralistische samenleving. Maar de weg is beslist nog lang en moet in alle vrijheid worden afgelegd, zonder verplichting of druk van buiten uit. Bovendien bevindt de islam in Europa zich vandaag nog in een situatie van diaspora. De diverse groepen proberen te begrijpen hoe ze zich het beste kunnen organiseren. Maar het ontbreken van een eenduidige spirituele gids en een eenduidige structuur binnen de islam weegt zwaar. En dat geldt zowel voor de relaties met de politieke verantwoordelijken als voor de volwaardige erkenning van de islam in de schoot van de samenleving. Het wordt een lang proces, maar ik blijf geloven in een positief resultaat. Voor de christelijke Kerken was het niet anders.” (Bron: www.kerknet.be)

1 juni

Feest van St. Bonifatius a.s. zaterdag
Komende zaterdag worden niet alleen in diverse bisdommen diakens tot priester gewijd (de zaterdag na het Pinksterfeest is vanouds daar de dag voor). Ook wordt op die dag het feit herdacht dat 1250 jaar geleden Bonifatius, apostel van Nederland en Duitsland, bij Dokkum werd vermoord. Bij het 1200 jarig vieren van dit feit heeft Paus Pius XII een encycliek geschreven aan de landen waar Bonifatius zijn zegenrijk werk heeft verricht. De tekst van deze Encycliek "Ecclesia Fastos" is te vinden op www.rkdocumenten.nl 

1 juni

Pauselijke gebedsintenties voor de maand juni 2004
Algemene gebedsintentie:
Dat bij alle christenen steeds het besef van hun persoonlijke en gezamenlijke verantwoordelijkheid moge toenemen om te getuigen van Gods liefde tegenover alle mensen persoonlijk en tegenover de mensheid als geheel.
Gebedsintentie voor de missie:
Dat in de landen van Azië de vrijheid van godsdienst, als een van de fundamentele rechten van de mens, steeds meer gerespecteerd moge worden.