Laatste wijziging: 21 juni 2004 11:41

29 apr

Eucharistie en Missie
Vandaag is de Boodschap van de Paus voor Wereldmissiezondag 2004 gepresenteerd. Het draagt de titel "Eucharistie en Missie". Opnieuw sluit de Paus aan bij zijn encycliek van vorig jaar, "Ecclesie de Eucharistia" en betrekt het nu op de zending en de missie-activiteit van alle gelovigen. "Aan het einde van de Heilige Mis, wanneer de celebrant de gelovigen heenzendt met de woorden "Ite, Missa est", moeten zich allen voelen als dat ze gezonden zijn om "Missionarissen van de Eucharistie" te zijn, om de gaven, die ze ontvangen hebben, overal te verkondigen." Opnieuw geeft hij een warm pleidooi voor de Eucharistische Aanbidding, juist als middel tot missioneren door de Kerk.
Een eerste werkvertaling in het Nederlands is verschenen op www.rkdocumenten.nl 

29 apr

Eucharistische Aanbidding in de "moederparochie van de Nederlandse Kerkprovincie"
Met ingang van donderdag 6 mei a.s. zal maandelijks nachtelijke aanbidding van het uitgestelde H. Sacrament plaatsvinden in de Kathedraal / St-Catharinakerk, Lange Nieuwstraat te Utrecht. 
Het is de bedoeling dit te doen elke donderdag voorafgaande aan de eerste vrijdag van de maand van 22.00 u tot 07.00 u 's-ochtends met aansluitend Lauden en H. Mis. Dus beginnend op de dag van de instelling van de H. Eucharistie en eindigend op het feest van het H. Hart van Jezus, zoals dat op de eerste vrijdag van de maand wordt gevierd. Uitgaande van dit initiatief wordt geprobeerd een vaste groep te formeren, om uiteindelijk te komen tot altijddurende aanbidding. Aanmeldingen voor deelname hieraan zijn vanzelfsprekend zeer welkom op het emailadres: artist@nicompeeters.nl.

De aanbidding in de Kathedraal is ook bedoeld om in het hart van de Kerkprovincie de Eucharistische Christus centraal te stellen. De kathedrale parochie is als het ware de "moederparochie van de Nederlandse kerkprovincie", immers de zetel van de Aartsbisschop. Het is een uitnodiging aan alle parochies om de Eucharistische Aanbidding op te nemen in het actieve parochieleven.

28 apr

Euthenasie (nog) niet goedgekeurd in Europa
Het voorstel van de Zwitser Marty, lid van de Raad van Europa, om euthenasie in alle landen van de Europese Gemeenschap legaal te maken, is, na een heftig debat in de Europese Raad, opnieuw terugverwezen naar de Commissie voor Sociale aangelenheden. Mgr. Eijk heeft voor de Europese Bisschoppen een notitie geschreven tegen het rapport-Marty. Ook Frankrijk en een aantal Katholieke landen, die binnenkort toetreden, waaronder Polen, hebben forse kritiek geuit. Wel is nu dus een slag gewonnen, maar het voorstel kan, na enkele kosmetische veranderingen, opnieuw ingebracht worden. (Bron: Radio Vaticana)

26 apr

Paus wil uniciteit van Synagogebezoek bewaren
Volgens de National Catholic Reporter heeft paus Joannes Paulus II enkele afgevaardigden aangesteld voor het bezoek aan de synagoge van Rome, omdat hij zo de uniciteit van zijn eerste synagogebezoek wil bewaren. Een verantwoordelijke van het Vaticaan verklaarde aan de National Catholic Reporter dat het onzin was om te geloven dat de paus de tien minuten durende verplaatsing naar de synagoge van Rome niet kan maken. Hij herinnerde eraan dat het Vaticaan momenteel volop bezig is met de voorbereiding van pausbezoeken aan Bern in Zwitserland, Frankrijk en Loretto in Italië. Bovendien is het nog steeds niet uitgesloten dat de paus in de herfst het eucharistische congres in Mexico bijwoont. Meer nog, de paus is best in staat om te voet tot aan de synagoge te gaan. 
De reden waarom de paus dan uiteindelijk niet zelf aan de plechtigheid deelneemt, ligt volgens de Vaticaanse verantwoordelijke in het feit dat de paus wil dat zijn historische bezoek van 1986 eenmalig blijft. Dat bezoek was het eerste pausbezoek ooit aan een synagoge. Door die nogmaals te bezoeken zou hij alle symbolische kracht die van dat gebaar uitging teniet doen: “De paus wil dat de teksten en gebaren van die dag ook nog door volgende generaties bestudeerd worden. Daarom wil hij de uniciteit van dat bezoek niet aantasten.” De Vaticaanse verantwoordelijke voegde er wel aan toe dat de paus ervan uitgaat dat synagogebezoeken een standaardpraktijk zullen worden voor zijn opvolgers.(Bron: www.kerknet.be)

14 apr

Verzoening tussen Katholieken en Orthodoxen komt naderbij
De Oecumenische Patriarch Bartholomeus I, de spirituele leider van de Orthodoxe Christenen, heeft de excuses van Paus Johannes Paulus II voor de aanval op Constantinopel 800 jaar geleden, geaccepteerd. Tijdens het bezoek van de Paus aan Griekenland in 2001 had de Paus de excuses van de RK Kerk aangeboden voor de aanval op de stad, het huidige Istanboel, door de Kruisvaarders. In 1204 was de stad het slachtoffer van drie dagen van plunderingen, waarbij veel van de rijkdommen van de stad vernield werden. De Orthodoxen verlangden al lang een excuus. In een toespraak afgelopen dinsdag, de 800ste verjaardag van de inname van de stad, nam Bartholomeus formeel de excuses aan. "De geest van verzoening is sterker dan de haat," zei Bartholomeus tijdens de liturgie, in aanwezigheid van Philippe Kardinaal Barbarin, Aartsbisschop van Lyon. "We ontvingen met dank en respect uw hartelijk gebaar voor de tragische gebeurtenissen van de Vierde Kruistocht." Het accepetren zag Bartholomeus ook in de geest van Pasen. "De geest van verzoening van de Verrijzenis dringt ons tot verzoening tussen onze Kerken." zei de Patriarch. Bartholomeus en Johannes Paulus wensen beiden de verzoening tot stand te brengen nadat de Kerken vanaf 1054 in Schisma zijn. (Bron: Reuters)

11 apr

Pasen op dezelfde dag - strijd tegen de plaag van het terrorisme
Aan het einde van de viering van het Paasfeest op het St. Pietersplein heeft de Paus vanmorgen een speciale Paasgroet gericht tot de Oosterse Kerken en de hoop uitgesproken dat eens alle Christenen altijd op dezelfde dag het Paasfeest zullen vieren. In zijn toespraak, voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" ging de Paus in op het kwaad van het terrorisme. Hij hoopt dat de zonen van Abraham (hij doelde op Christenen, Joden en Moslims) "de broederlijkheid, die hen bindt, opnieuw zullen ontdekken en hun ertoe zullen aanzetten samen te werken en te streven naar vrede". Volledige vertaling van de tekst.in samenwerking met RKNieuws.net

8 apr

Paus vraagt zuurdeeg van de hoop te zijn
Tijdens de jaarlijkse ontmoeting met studenten uit de gehele wereld gedurende de Goede Week (georganiseerd door het Opus Dei) heeft de Paus hun gevraagd "zuurdeeg van de hoop te zijn." Het congres van de jongeren gaat dit keer over het thema "Cultuur overbrengen in de taal van de publiciteit". In dat licht gaf de Paus de waarschuwing op te letten op de oppervlakkigheid van de mediataal.  [Tekst van de Boodschap]

2 apr

Pauselijke gebedsintenties voor de maand april 2004
Algemene gebedsintentie:
Dat er met bijzondere zorg voorzien wordt in een degelijke voorbereiding van de kandidaten voor de heilige wijdingen en in de permanente vorming van gewijde dienaren. 
Gebedsintentie voor de missie:
Dat in de christelijke gemeenschappen de missiegeest van "Ad Gentes" ("Tot de volkeren...", document van het Tweede Vaticaans Concilie over de missie-activiteiten, red.) een onderwerp van reflectie en een reden tot blijvende betrokkenheid in de gewone pastoraal moge zijn.

2 apr

Paus erkent de geloofsproblemen bij jonge studenten 
"Studenten hebben een taak om op de universiteiten het geloof te verspreiden." Zo zei de Paus tot jongeren die vanuit de gehele wereld bijeen zijn voor het 8e Wereld Jongeren Forum. Maar hij erkent dat studenten soms moeilijkheden kunnen hebben met het geloof, maar moedigt hen aan steun te zoeken bij elkaar en bij het universiteitspastoraat. [Tekst van de Boodschap]
De jongeren zijn van 31 maart - 4 april bijeen en zullen deelnemen aan de Wereld Jongeren Dag die ook in Rome op lokaal niveau gevierd wordt.