Laatste wijziging: 21 juni 2004 11:39

29 mrt

Paus vraagt respect voor 'vegetatieve' patiënten 
Paus Johannes Paulus II heeft zaterdag 20 maart j.l. respect gevraagd voor wat de medische wereld ´vegetatieve’ patiënten noemt. Volgens de paus is het ethisch niet gerechtvaardigd om de zorg en de toediening van voedsel en water aan zulke patiënten te staken. Zelfs al is iemand langdurig in coma, "hij is en blijft een mens, hij wordt nooit een plant of een dier", aldus de paus. Hij richtte zijn uitspraken tot de deelnemers aan een congres in Rome over de ethische dilemma´s in de verzorging van ´vegetatieve´ patiënten.

Een zieke blijft altijd een mens
De paus veroordeelt een bepaalde medische terminologie, die spreekt van een ´vegetatieve toestand´. Volgens de paus doet een dergelijke terminologie geen recht aan de waardigheid van de persoon. Hoe ziek iemand ook is, "hij is en blijft een mens, hij wordt nooit een plant of een dier," aldus de paus. In een ´vegetatieve´ toestand is een patiënt wakker, maar zich niet bewust van zichzelf noch van de omgeving. De toestand verschilt met die van een coma, wanneer een patiënt wakker noch bewust is. Als deze ´vegetatieve toestand´ een maand duurt, dan spreekt de medische wereld van een ´persistente vegetatieve toestand´. Als er na een jaar nog geen vooruitgang is, spreekt men van een ´permanente vegetatieve toestand´.

Gewone zorg
Volgens de paus is het een natuurlijke, gewone en proportionele vorm van zorg om dergelijke patiënten water en voedsel te geven. Dat moet niet gezien worden als een kunstmatige medische interventie. "Als zodanig is het een morele verplichting om zulke zorg te geven”, aldus de paus. Hij gaat ervan uit dat niemand weet wanneer een patiënt uit een vegetatieve staat kan ontwaken. Daarom kan de vaststelling dat er maar een kleine kans is dat iemand nog bijkomt nadat de vegetatieve staat meer dan een jaar heeft geduurd "geen ethische rechtvaardiging zijn van het afzien van of het onderbreken van minimale zorg voor de patiënt, zoals voedsel en water", aldus nog de paus.

Euthanasie door verzuim
Als men zo´n patiënt bewust laat sterven van honger of dorst, is er sprake van "daadwerkelijke euthanasie door verzuim". Volgens de paus moet de familie van zulke zieke mensen emotioneel en economisch ondersteund worden, zodat er beter voor de zieke gezorgd kan worden. De paus riep ook op tot meer financiële middelen voor het onderzoek naar remedies voor dergelijke situaties. (Bron: Kerknet.be/RKNieuws.net)
(Volledige tekst in het Engels)

25 mrt

Europa: maatschappelijke vrijheden in Europa te danken aan het Christendom 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Sala Clemetina in het Vaticaan is aan de Paus de speciale Karel de Grote Prijs 2004 uitgereikt op 24 maart 2004. De prijs is voor het eerst uitgereikt. In de laudatio wordt aangegeven dat hij uitmuntend bijgedragen aan de eenheid van Europa, het behouden van haar waarden en de boodschap van de vrede. De burgemeester van Aken, Dr. Jürgen Linden, zei in zijn lofrede dat de Paus steeds de culturele eenheid van Europa heeft benadrukt, naast de economische en politieke eenheid. Door zijn optreden heeft de Paus een belangrijke, zo niet beslissende bijdrage geleverd aan het verdwijnen van het Ijzeren Gordijn. "Het communisme zou toch wel overwonnen zijn, maar de Paus heeft ertoe bij gedragen dat het sneller en zonder bloedvergieten gebeurd is."
De Paus ging in zijn dankrede in op zijn visie op Europa. "Godsdienstvrijheid en andere maatschappelijke vrijheiden zijn de vruchten die gegroeid zijn op het humus van het Christendom." De staat moet deze vrijheden mogelijk maken en beschermen. Dit kan onder andere gedaan worden door het huwelijk, "die openstaat voor het ontvangen van het leven, te beschermen." Het belangrijkste fragment van de toespraak hier te lezen . Diverse geluidsfragmenten van de viering in het Vaticaan zijn te beluisteren bij Radio Vaticana (Duits talig)

25 mrt

Cumvivium veroordeelt nieuwe EU-wetgeving
Cumvivium, een niet-gouvernementele organisatie die door het Vaticaan werd opgericht, klaagt aan dat de nieuwe EU-richtlijnen, die in december vorig jaar werden goedgekeurd voor de bescherming van medicijnen, de toegang tot die medicijnen in de armste landen vrijwel onmogelijk maakt. Cumvivium krijgt in zijn protest de steun van producenten van generische medicijnen, van de Internationale Federatie van Katholieke Apothekers en van academici uit heel de wereld. In december 2003 breidde de EU de bescherming tegen namaakmedicijnen uit tot een periode van 11 jaar. Volgens Cumvivium wordt daardoor een monopolie gecreëerd voor medicijnen, die niet door patenten beschermd zijn. Cumvivium-voorzitter Alain Lejeune en stichter van de Europese Generische Vereniging, beweert dat patiënten in de derde wereld daardoor wellicht niet kunnen beschikken over de medicijnen die ze nodig hebben. Volgens hem zal men de problemen met betrekking tot het onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen niet oplossen door nog meer monopolies toe te kennen aan farmaceutische bedrijven die nu al fors winstgevend zijn: “Met deze regeling geeft Europa, in ruil voor bepaalde toezeggingen, een groot geschenk aan machtige belangengroepen.” Cumvivium zegt te hopen dat andere regeringen in de wereld dit voorbeeld niet zullen volgen en zullen nagaan hoe ze een grotere toegang kunnen geven tot betaalbare medicijnen en steun kunnen geven aan wie nu geen toegang heeft tot levensnoodzakelijke medicijnen. (Bron: www.kerknet.be)

25 mrt

Wereldjongerendagkruis in Bulgarije
De afgelopen dagen was het kruis van de Wereldjongerendagen (WJD) op bezoek bij de Bulgaarse jongeren, die zich klaarmaken voor de aanstaande Wereldjongerendagen die in 2005 in het Duitse Keulen plaatshebben. De tocht begon in Plovdiv, met een bijeenkomst in de kathedraal van de stad waarin Mgr. Proikov de komst van het WJD-kruis een unieke gebeurtenis noemde. De jonge Alexander Zekov verklaarde aan het Italiaanse persagentschap SIR dat hij bijzonder onder de indruk was van gebeurtenis: “We waren allen in het duister, dat ook in het hart van zovele jongeren heerst, en plots gingen een na de lichtjes aan tot het profiel van het kruis zichtbaar werd.” Het hoogtepunt van de korte reeks plechtigheden rond het WJD-kruis was de nationale jongerenontmoeting in Sofia. Vele Bulgaarse jongeren konden heel even het kruis dragen, en een van hen – de Bulgaarse Sandra – zei: “Het is echt zwaar, maar dat deed me alleen denken hoe veel zwaarder het voor Christus geweest is, om ons en de hele wereld te redden.” Op verschillende plaatsen werd de kruisweg gehouden, in het bijzonder voor de straatkinderen, de wezen de mensen met een handicap. De plechtigheden kregen ook heel even de aandacht van de nationale media. In Plovdiv kreeg de viering rond het WJD-kruis een heel bijzondere betekenis, omdat daar enkele dagen eerder een veertienjarig meisje door twee van haar vriendinnen om het leven gebracht was. “De komst van het kruis in Plovdiv hielp de jongeren om de betekenis van het lijden beter te begrijpen, omdat allen, in het bijzonder de leeftijdsgenoten, zo sterk waren aangegrepen door die tragedie.” (Bron: www.kerknet.be)

17 mrt

St. Jozef en de H. Maria voorbeeld voor het huidig huisgezin
Aan het einde van de wekelijkse audiëntie (17 maart 2004) sprak de Paus tot de Poolse pelgrims over het aanstaande Hoogfeest van St. Jozef (19 maart): 
"Het Hoogfeest van St. Jozef, echtgenoot van Onze Lieve Vrouwe, beweegt de gezinnen van vandaag, gesteund door het voorbeeld van Maria en Jozef, die liefdevol zorg droegen voor het Vleesgeworden Woord, ertoe de lifestyle van Jozef en Maria zich eigen te maken wanneer zij hun dagelijkse beslissingen nemen en alle kracht bijeen rapen om moeilijkheden te overwinnen. Alleen in een authentiek gezin, één die in eenheid en liefde is, kunnen kinderen op een gezonde manier opgroeien, en het voorbeeld navolgen van de onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen, het elkaar zich zelf schenken en het respect voor het leven. Ik vraag de Poolse gezinnen om deze weg na te streven. Moge God u allen zegenen." (zie ook www.josef.nl en de Apostolische Exhortatie "Redemptor Custos" over de H. Jozef)

15 mrt

Associated PressDe Paus tijdens een moment van meditatie toen maandag 15 maart in Europa drie minuten stilte werd gehouden om de slachtoffers te gedenken van een terroristische aanslag op treinen bij Madrid, donderdag 11 maart j.l.

15 mrt

Europa moet verenigd zijn om zich teweer te stellen tegen de Euthanasie-lobby
BRUSSEL (KerkNet/KathPress) - Kardinaal Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, heeft afgelopen zondag in zijn vastenpreek in de Notre-Damekathedraal van Parijs opgeroepen tot een algemeen Europees verzet tegen de legalisering van euthanasie. Daarbij moeten alle Europese landen het voorbeeld van Oostenrijk volgen en zich op palliatieve geneeskunde en hospitaalzorg concentreren. Volgens de kardinaal is euthanasie moreel niet te rechtvaardigen. Hij wees er ook op dat euthanasie in de catechismus van de katholieke Kerk veroordeeld wordt. De Oostenrijkse aartsbisschop sloot evenwel niet uit dat een medische behandeling gestaakt wordt, als er geen enkele kans meer is op genezing en de dood niet meer te vermijden is. Volgens kardinaal König staat Europa “voor de bekoring om de straffeloosheid voor actieve stervenshulp in te voeren”. Daarbij wordt het ondraaglijke menselijke lijden als argument uitgespeeld. Hij vindt dat men beter het Britse voorbeeld van de beweging die streeft naar een betere stervensbegeleiding en een efficiëntere pijnbestrijding zou volgen: “De medische vooruitgang staat daarbij ten dienste van een humane en christelijke visie op de mens en zijn bestemming (…) Dertig jaar geleden heeft Europa euthanasie bij het begin van het menselijk leven gelegaliseerd; nu dreigt de erkenning van euthanasie aan het einde van het menselijk leven voor een nieuwe ommekeer te zorgen.” (video van ktotv.com, in het Frans)

13 mrt

Boodschap van de Paus voor pelgrims naar de Stille Omgang
Tijdens het Ad Limina-bezoek heeft Mgr. Punt een speciale boodschap meegekregen voor de pelgrims die volgend weekend naar Amsterdam komen om daar de Stille Omgang te lopen. [meer]
Voor meer informatie over de Stille Omgang zie hun eigen website.

13 mrt

"Ad limina" - bezoek door de Nederlandse Bisschoppenconferentie
De leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn van 8 - 12 maart in Rome geweest om hun vijfjaarlijkse "Ad limina"-bezoek af te leggen aan de graven van Petrus en Paulus en hun gesprekken te hebben met de Paus en diverse Curiedepartementen. 

Op diverse websites is verslag gedaan. Hieronder een kleine opsomming met de betreffende linken. 

6 mrt

Vertaling gereed van de Pauselijke Boodschap Wereldjongerendag 2004
Op Palmzondag wordt wereldwijd in alle bisdommen de Wereldjongerendag (WYD) 2004 gevierd. Diverse bisdommen in Nederland organiseren dan ook speciale ontmoetingen, inclusief een telefonische verbinding met de andere plaatsen van bijeenkomst. Volgend jaar, in 2005, is er weer een internationale Wereldjongerendag, die dan in Keulen gehouden zal worden. (zie: www.keulen2005.nl
De Paus schrijft ieder jaar de jongeren een boodschap bij gelegenheid van het WYD van dat jaar. Dit jaar onder het thema: "We willen Jezus graag zien". De vertaling is gereed.

6 mrt

Diocesane Wereldjongerendag 2004
Een overzicht van de bijeenkomsten in de Nederlandse Bisdommen is te vinden op  www.keulen2005.nl

3 mrt

25 jaar geleden eerste encycliek van Paus Johannes Paulus II
4 maart 1979 publiceerde Paus Johannes Paulus II zijn programmatische eerste encycliek "Redemptor hominis" , "De Verlosser van de mens". 'Geeft de Kerk wel om de mens?' volgens de Paus is dit eigenlijk de vraag in zijn eerste encycliek. Redemptor hominis is de eerste encycliek die over de antropologie ging, beter het zicht op de mens vanuit een Christelijk standpunt. Nadrukkelijker dan welke van zijn voorgangers heeft de Paus de mens in het centrum van de aandacht van het kerkelijk spreken gezet. 
De Paus hield een toespraak kort na de publicatie van de encycliek en zei erover: "De mens als individu, als medemens, als kind van God, is ook het thema van de Kerk. Zozeer dat ik in mijn encycliek zeggen kon: 'deze mens is de eerste weg die de Kerk, bij het vervullen van haar opdracht, gaan moet.' " De mens is verlost, verlost naar de ziel maar ook naar het lichaam. "Een hymne van de vreugde", noemde de Paus de tekst. Tegen alle angsten en beperkingen in spreekt hij: "Jezus is onze weg gegaan, dus de weg van de mens kan gegaan worden." 
Achter het Ijzeren Gordijn, als professor aan de universiteit van Lublin, had de Paus zijn beeld van de verloste mens ontwikkeld. De Kerk houdt van de mensen, omdat God van de mensen houdt en Zijn Zoon mens liet worden. Liefde voor de mens betekent voor de Paus een zich inzetten voor de mens, voor zijn waardigheid, voor zijn rechten. 
"De Kerk is geen politieke instantie. Daardoor wint ze steeds meer aan authoriteit om op te komen voor de ware vrijheid, op te komen voor de onvervreemdbare rechten van de menselijke persoon, voor zijn waarde en voor zijn uiteindelijke roeping.", aldus de Paus. In een eeuw van Wereldoorlogen en van massamoorden en terrorisme wil de Kerk zich aan het hoofd van de internationale mensenrechtenbeweging zetten. De opdracht voor de Kerk en de opdracht voor de mens is voor de Paus een en hetzelfde. De mens is de maat van alle dingen. "De centrale vraag luidt: heeft de mens nog voorrang?" De eerste van de onvervreemdbare mensenrechten is, voor de Paus, die van de geloofsvrijheid. Daarmee heeft hij het instrument gevonden waarmee hij het communistische systeem heeft kunnen laten verdwijnen. Maar voor alles is Redemptor hominis, de 25 jaar oude 'jonge' tekst een lied op de koningswaarde van de mens die van God heeft gekregen. "De Kerk erkent in een trots geloof dat de mens een beeld van God is en dat hij bij God zijn eeuwige toekomst heeft.", aldus de Paus. (Bron: Radio Vaticana)

1 mrt

Pauselijke gebedsintenties voor de maand maart 2004
Algemene gebedsintentie:
Dat het land, de cultuur, de traditie en de rechtsorde van inheemse volkeren zodanig gerespecteerd worden, dat er een echte harmonie kan groeien tussen hen en de bevolking waarmee ze samenleven. 
Gebedsintentie voor de missie:
Dat in Afrika de diverse charisma's gewaardeerd mogen worden, met het oog op een grotere samenwerking van de missionaire instituten met de plaatselijke kerkgemeenschappen.

1 mrt

"Weest enhousiaste vrienden van Jezus die Hem aan iedereen wil voorstellen"
Vandaag is de Pauselijke Boodschap voor de 19e Wereld Jongerendag bekend gemaakt. Voor dit jaar heeft hij als thema gekozen:  "Heer, we zouden Jezus graag spreken" (Joh. 12, 21), de vraag sommige heidenen aan de Apostelen uit het Evangelie van Johannes.

"De wens om God te zien ligt in het hart van iedere man en vrouw. Beste jonge mensen, sta jezelf toe om de in de ogen van Jezus te kijken, opdat de wens om het licht te zien, de vreugde van de uitstraling van de waarheid mag groeien in jou".

"Willen jullie, jongeren, de schoonheid van dit gezicht aanschouwen? Dat de vraag die ik jullie stel op deze Wereld Jongeren Dag 2004", dat gevierd zal worden op 4 april, Palmzondag. "Antwoord niet te gehaast," zo gaat hij verder, "Voor alles: denk er eerst in stilte over na. Laat de schoonheid van deze wens om God te zien, een wens die overschaduwd wordt door het lawaai van de wereld en de verleiding van het plezier, opborrelen uit de diepte van je hart. Sta toe dat deze wens omhoog komt en je zult de schitterende ervaring hebben om Jezus te ontmoeten.".

Johannes Paulus II herinnert de jongeren eraan dat "alleen de ontmoeting met Jezus volledig betekenis geeft aan je leven... Laat je niet teneerslaan tijdens de zoektocht. Weersta het, want jouw volledige verwerkelijking en geluk staat en valt ermee."

"Wanneer je leert hoe je Jezus kunt ontmoeten in de Eucharistie zul je ook te weten komen hoe je Hem kunt ontmoeten in je broers en zussen, vooral in de armen. De Eucharistie, ontvangen in liefde en aanbeden met kracht, wordt een school van vrijheid en liefdewerken om de geboden van de liefde uit te dragen."

Nadat hij herinnert aan het einde van het Heilig Jaar van de Verlossing in 1984, toen hij de jongeren een groot houten kruis gaf dat "sindsdien heeft rondreisd naar diverse landen ter voorbereiding op de Wereld Jongeren Dagen," bevestigde de Paus, "dat dit jaar, de 20ste verjaardag van deze gebeurtenis, het kruis plechtig in Berlijn welkom zal worden geheten en dat vandaar uit de pelgrimage zal maken door Duitsland om uiteindelijk in Keulen aan te komen" waar de Wereld Jongeren Dag gevierd zal worden in 2005.

"Jullie zijn de vooruitgeschoven posten om getuige te zijn van de Ene Die jullie gevonden hebben en die jullie leven geeft. Wordt in het werkelijke leven van alle dag onverschrokken getuigen van een liefde die sterker is dan de dood. Het is aan jullie om deze uitdaging aan te nemen! Gebruik je talenten en je jeugdig elan in de dienst van het verkondigen van de Goede Nieuws. Weest enthousiaste vrienden van Jezus die de Heer aan iedereen voorstelt die Hem wil zien, vooral aan hen die nog zo ver weg zijn van hem.. Voel je verantwoordelijk om je vrienden te evangeliseren." (Bron: Radio Vaticana)